Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Υπό εξαφάνιση η παραγωγή δερμάτων αιγοπροβάτων - βοοειδώνΥπό εξαφάνιση η παραγωγή δερμάτων αιγοπροβάτων - βοοειδών

Περαιτέρω συρρίκνωση της παραγωγής της καταγράφει το 2013 η ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας δέρματος, η οποία περιορίζεται πλέον σε πολύ μικρό αριθμό μονάδων και έχει απωλέσει το 90% περίπου της παραγωγής που πραγματοποιούσε το έτος 2005, όσον αφορά τα δέρματα βοοειδών, ιπποειδών, αιγοειδών και προβατοειδών.
Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2013 μειώθηκε κατά 57,7% η παραγωγή αποτριχωμένων δερμάτων βοοειδών και ιπποειδών, ενώ ήταν μηδενική, όπως και το 2012, η παραγωγή αποτριχωμένων δερμάτων αιγοειδών και αποτριχωμένων δερμάτων προβατοειδών.

Η παύση της λειτουργίας της επί δεκαετίες μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου, της ισπανικών κεφαλαίων επιχείρησης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΕ, που διέθετε μεγάλη παραγωγική μονάδα στην Πάτρα, ώθησε σε τραγικά χαμηλά επίπεδα την παραγωγή του κλάδου, ο οποίος αποτελείται πλέον από εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την επεξεργασία γούνας για την παραγωγή γούνινων ενδυμάτων. Ωστόσο και αυτές οι εταιρείες εμφανίζουν εφέτος μείωση της παραγωγής τους, λόγω της απότομης πτώσης της παραγωγής γούνινων ενδυμάτων τους τελευταίους μήνες.

Η παραγωγική συρρίκνωση της βιομηχανίας δερμάτων το 2012 συνοδεύτηκε πάντως από βελτίωση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων που έχουν απομείνει στον κλάδο, λόγω της εξόδου άλλων επιχειρήσεων από την αγορά.

Ο τομέας, όπως εκφράζεται από δέκα επιχειρήσεις του που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, αυξημένα κατά 9% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (5,75 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 15,9% των συνολικών εσόδων τους (16,8% το 2011), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων κατά 15% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους τους κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (16% το 2012, από 13,9% το 2011).

Τα συνολικά έσοδα των δέκα βιομηχανικών επιχειρήσεων του κλάδου, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 36,2 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 4,7 εκατ. ευρώ (+15%).

Οι δέκα αυτές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 62 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 33% (+1,4 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 5,75 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 0,45 εκατ. ευρώ περίπου (κέρδη 5,3 εκατ. ευρώ το 2011).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31% (+0,6 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,5% το 2011 (κέρδη 2,1 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).

- Κέρδη προ φόρων 1,2 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 1,3 φορά και κατά 0,7 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 3,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,7% το 2011.

- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους ενός εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 3,3 φορές και κατά 0,8 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 2,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,7% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι εννέα από τις δέκα επιχειρήσεις. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των εννέα κερδοφόρων (πωλήσεις 32,1 εκατ. ευρώ) ήταν 1,4 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι καθαρές ζημιές της μίας ζημιογόνου εταιρείας (πωλήσεις 4,1 εκατ. ευρώ) ήταν 0,2 εκατ. ευρώ περίπου. Οκτώ από τις δέκα αυτές επιχειρήσεις ασχολούνται κυρίως με την επεξεργασία δερμάτων γουνοφόρων ζώων.

Τα ίδια κεφάλαια των δέκα επιχειρήσεων (32,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) αυξήθηκαν το 2012 κατά 6% (+1,8 εκατ. ευρώ), λόγω των κερδών και της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (62,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 2% (+1,4 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε στο 52,5%, από 50,8% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (29,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 1,4% (-0,4 εκατ. ευρώ), με μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (10,6 εκατ. ευρώ) κατά 8% και αύξηση των βραχυπρόθεσμων (18,9 εκατ. ευρώ) κατά 2%. Πτώση κατά 14% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (25,6 εκατ. ευρώ), λόγω απουσίας επενδύσεων.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων. Αύξηση εσόδων παρουσίασαν οι οκτώ από τις δέκα εταιρείες.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των δέκα επιχειρήσεων:
- Επτά επιχειρήσεις οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ενός εκατ. ευρώ έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 0,3 εκατ. ευρώ.

- Μία επιχείρηση η οποία ήταν κερδοφόρος το 2011, με κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2012 ζημιές σχεδόν 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 0,4 εκατ. ευρώ.

- Δύο επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, με ζημιές 0,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως του 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 0,9 εκατ. ευρώ.

Οι εν λόγω δέκα βιομηχανίες που έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την επεξεργασία δερμάτων κατέγραψαν:
Η ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ & ΧΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ έσοδα 3,93 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,37 εκατ. ευρώ) κατά 65,8%, EBITDA 0,39 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,23 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,18 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,24 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,71 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 23,1%.

Η ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ Ι. & Γ. ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ AΕ έσοδα 2,31 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,93 εκατ. ευρώ) κατά 19,7%, EBITDA 0,68 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,34 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,34 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,38 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 12,7%.
Η Δ.Τ.Σ. ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - ΒΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΑΕ έσοδα 2,75 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,80 εκατ. ευρώ) κατά 243,7%, EBITDA 1,05 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ (-0,70 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,16 εκατ. ευρώ (9,90 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,75 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 9,90 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,2%.

Η ΔΙΤΣΙΟΥ Τ. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΑΕ έσοδα 10,66 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (10,15 εκατ. ευρώ) κατά 5,0%, EBITDA 0,87 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,22 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,17 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,61 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,41 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,1%.

Η ΚΡΑΝΙΑ Μ. & Φ. - NAOMI BY FLORANS FURS AE έσοδα 3,54 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,33 εκατ. ευρώ) κατά 51,7%, EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,38 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,39 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,1%.
Η ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ ΑΒΕΕ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ έσοδα 1,90 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,09 εκατ. ευρώ) κατά 8,2%, EBITDA 0,60 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,15 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,75 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,72 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,4%.

Η BLACK DIAMOND MINK - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΕ έσοδα 4,13 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,40 εκατ. ευρώ) κατά 23,6%, EBITDA 0,72 εκατ. ευρώ (1,71 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,16 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,16 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,36 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,04 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,7%.

Η CPL HELLAS AE ΓΟΥΝΑΣ έσοδα 1,07 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,86 εκατ. ευρώ) κατά 24,2%, EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,11 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,35 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,2%.

Η D.M. ABEE ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ έσοδα 2,25 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,19 εκατ. ευρώ) κατά 2,6%, EBITDA 0,63 εκατ. ευρώ (0,74 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,10 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,35 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,9%.

Η EXPOTAN INTERNATIONAL AE ΒΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ έσοδα 3,68 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,41 εκατ. ευρώ) κατά 7,8%, EBITDA 0,66 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,67 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,47 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,6%.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των δέκα επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), βελτιώθηκε σε 9,3%, από 8,7% το 2011.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ