Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ όσον αφορά τις διατάξεις της αρ. 17371/20-11-2008 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»


Θέμα: «Διευκρινιστική εγκύκλιος όσον αφορά τις διατάξεις της αρ. 17371/20-11-2008 (704/2008) ΚΥΑ εφαρμογής του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν τελευταία από την αρ. 19552/24-9-2013 (ΦΕΚ 2466/Β’) όμοιά της»

Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής κοινοποίησης της αρ. 19552/24-9-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2466/Β/2013) «5η
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. 17371/20-11-2008 (704/2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί
καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» και της κωδικοποίησης της 704/2008 ΚΥΑ σας γνωρίζουμε
τα παρακάτω:
1. H αρ. 17371/20-11-2008 ΚΥΑ που αφορά στην 5η τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. 704/2008 ΚΥΑ
καθώς και η κωδικοποίηση της 704/2008 ΚΥΑ είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.agrotikianaptixi.gr -Άξονας 1 - Μέτρο
112: "Εγκατάσταση νέων γεωργών" - ΚΥΑ 704/08 Μέτρου 112 και λοιπές αποφάσεις Μέτρου 112 .
2. Παρ. 2 του Άρθρου 24 της αρ. 704/2008 ΚΥΑ: Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης τροποποίησης
του επιχειρηματικού σχεδίου οποτεδήποτε και μέχρι το 4ο έτος από την ημερομηνία έκδοσης της τελικής
ισχύουσας ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης (όχι της ανακληθείσας) ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η
ημερομηνία ισχύος της μπορεί να ανατρέχει στην ημερομηνία έκδοσης της ανακληθείσας απόφασης.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει παρέλθει η μέγιστη χρονική διάρκεια του επιχειρηματικού
σχεδίου, που είναι πέντε χρόνια από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης έγκρισης πράξης.
ΑΔΑ: ΒΛΛΑΒ-ΛΔΔ
Ο
3. Εδάφιο 2ii της π αρ. 3 τ ου Ά ρθρου 2 7 της αρ. 704/2008 ΚΥΑ: Ορίζεται ως απαιτούμενο παραστατικό
τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της τριετίας η Προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης. Η πληρωμή της
β’ δόσης της ενίσχυσης πραγματοποιείται εφόσον κατά το χρόνο αναγνώρισης και εκκαθάρισης της
δαπάνης δεν έχει λήξει η ισχύς της Προσωρινής Άδειας Εγκατάστασης. Σε διαφορετική περίπτωση, η εν
λόγω πληρωμή θα πραγματοποιηθεί όταν προσκομισθεί η Οριστική Άδεια Εγκατάστασης.
4. Εδάφιο 2ii) της παρ. 3 και εδάφιο 2iii) της παρ. 4 του Άρθρου 27 της αρ. 704/2008 ΚΥΑ: Καταργείται η
υποχρέωση προσκόμισης Ασφαλιστικής Ενημερότητας και ορίζεται ως απαιτούμενο παραστατικό
τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της τριετίας και της πενταετίας αντίστοιχα, η βεβαίωση
ασφάλισης του ΟΓΑ. Διευκρινίζεται ότι μέχρι την τροποποίηση της περίπτωσης 5vi στο Έντυπο Λ_1
(ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) της σχετικής με τη
διαδικασία πληρωμής 2ης ή/και 3ης δόσης του Μέτρου 112 Εγκυκλίου Οδηγιών του ΟΠΕΚΕΠΕ από
«Ασφαλιστική Ενημερότητα ΟΓΑ» σε «Βεβαίωση Ασφάλισης ΟΓΑ», η σχετική ένδειξη δεν θα
συμπληρώνεται. Στις παρατηρήσεις θα καταχωρείται ότι «Υπάρχει στο φάκελο του δικαιούχου Βεβαίωση
Ασφάλισης ΟΓΑ όπως προβλέπεται από τις παρ. 3 και 4 του Άρθρου 27 της αρ. 17371/20-11-2008
(704/2008) ΚΥΑ»
5. Εδάφιο (ε) και εδάφιο (στ) της παρ. 7 του Άρθρου 27 της αρ. 704/2008 ΚΥΑ: Παρέχεται η δυνατότητα
επανυπολογισμού του ύψους ενίσχυσης και τροποποίησης της απόφασης έγκρισης πράξης από τον Φορέα
Εφαρμογής για του δικαιούχους, που εντάχθηκαν σε περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχαν επιλαχόντες,
οι οποίοι:
α) δεν επιτυγχάνουν εντός της συμβατικής προθεσμίας υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου ή
β) δεν διατηρούν στη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων,
τους στόχους άνω των ελαχίστων υποχρεωτικών για τους οποίους έχουν δεσμευτεί και οι οποίοι έχουν
ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της βαθμολογίας ή του ύψους ενίσχυσης,
αλλά επιτυγχάνουν τους ελάχιστους υποχρεωτικούς στόχους του προγράμματος, ή/και δικαιολογημένα
αλλάζουν τον τόπο μόνιμης κατοικίας.
Συνεπώς, οι δικαιούχοι της 1ης περιόδου (2009) του προγράμματος (κατά την οποία δεν υπήρχαν
επιλαχόντες), οι οποίοι σε οποιοδήποτε έτος των 10ετών υποχρεώσεών τους:
α) είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης συνολικού μεγέθους 1 ΜΑΕ και
β) εισοδήματος μεγαλυτέρου του 80% του εισοδήματος αναφοράς
θεωρείται ότι δεν αθετούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις για το συγκεκριμένο έτος.
Επισημαίνεται ότι αποτελεί αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων η μη επίτευξη μέχρι και τη λήξη του
επιχειρηματικού σχεδίου, της βελτίωσης του εισοδήματος κατά 10% τουλάχιστον σε σχέση με την
υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

Το παρόν μα εστάλη με ηλεκτρονικό μύνημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου