Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Σε ισχύ η απόφαση για τις Οργανώσεις Παραγωγών γαλακτοκομικώνΣε ισχύ η απόφαση για τις Οργανώσεις Παραγωγών γαλακτοκομικών

Από την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου τέθηκε σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με αριθμό 2133/101443, με την οποία εφαρμόζονται οι κανονισμοί της ΕE που αφορούν στην αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον γαλακτοκομικό τομέα.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2226 - 10.09.2013, δημιουργείται το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Παράλληλα, έχει ως στόχο να  συμβάλλει στην αναδιάρθρωση του τομέα στο μέλλον, στην ουσιαστική συνεργασία των παραγωγών νωπού γάλακτος με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως μεταποιητές, εμπόρους και διανομείς, μέσα από τη συγκρότηση ισχυρών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και την εφαρμογή πρακτικών συμβολαιακής γεωργίας.
 
Η ΚΥΑ καθορίζει ως κριτήρια αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΟΠΓ):
α) τον ελάχιστο αριθμό μελών και
β) την εμπορευόμενη ετήσια παραγωγή γάλακτος.
 
Σημειώνεται ότι τα κριτήρια αυτά διαφοροποιούνται αναλόγως την Περιφέρεια δραστηριοποίησης αλλά και το είδος γάλακτος. Η διαφοροποίηση γίνεται με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα της διάρθρωσης του κλάδου ανά Περιφέρεια, δηλαδή το συνολικό αριθμό παραγωγών και τη συνολική εμπορευόμενη παραγωγή γάλακτος (Πίνακας 1 και Πίνακας 2).
 
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως κριτήριο αναγνώρισης των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΔΟΓ) -οι οποίες συγκροτούνται από παραγωγούς γάλακτος και από μεταποιητές ή εμπόρου - η άσκηση «σημαντικού μεριδίου» των οικονομικών δραστηριοτήτων (παραγωγή και αξιοποίησης του νωπού γάλακτος) από τα μέλη μιας ΔΟΓ.
 
Ως «σημαντικό μερίδιο» ορίζεται το 1/3 της παραγωγής και αξιοποίησης του νωπού γάλακτος στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΟΓ (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο).
 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ