Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ζητά η Πατριανάκου

Απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ζητά η Πατριανάκου

Η Φεβρωνία Πατριανάκου, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να απλοποιήσουν συνολικά και να διευκολύνουν τη διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Πρόσφατα το Υπουργείο καθιέρωσε πιο γρήγορη και πιο οικονομική διαδικασία, που αφορά όμως μόνο την περιβαλλοντική αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Παρότι συνεπώς δρομολογήθηκε λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους, εξακολουθούν να παραμένουν.


Η διαδικασία, που προβλέπεται για να τους χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτεί όγκο επιπρόσθετων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά αυτά, όπως έχουν οριστεί στη σχετική εγκύκλιο, είναι συνολικά 20, αν ληφθούν υπόψη όλες οι υποπεριπτώσεις.


Η διαδικασία αυτή αφορά όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ακόμα και αυτές που έχουν χαμηλή δυναμικότητα (π.χ. κάτω από 400 αιγοπρόβατα ή από 20 βοοειδή), οι οποίες όμως αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία τόσο στη Λακωνία όσο και στο σύνολο της χώρας.


Τα υποχρεωτικά αυτά δικαιολογητικά και κυρίως οι τίτλοι ιδιοκτησίας, που πρέπει να είναι μόνο συμβολαιογραφικοί και δεν αρκούν ούτε το Ε9 ούτε τα ιδιωτικά συμφωνητικά, καθώς και η απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση δημιουργούν τα σοβαρότερα προβλήματα στους κτηνοτρόφους. Πρόσθετη ταλαιπωρία προκαλούν οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοση δικαιολογητικών από άλλες Υπηρεσίες.


Η Λάκαινα Βουλευτής επισημαίνει ότι η νομοθεσία που αφορά την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τροποποιείται σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, βρίσκεται διάσπαρτη σε περισσότερα νομοθετήματα και περιλαμβάνει συχνά αντικρουόμενες διατάξεις.


Εξαιτίας όλων αυτών των προβλημάτων, πολλοί κτηνοτρόφοι αδυνατούν να νομιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις τους. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν μπορέσουν να εξασφαλίσουν την άδεια λειτουργίας μέσα στην προβλεπόμενη 3ετία, είναι πιθανόν στο μέλλον να αποκλειστούν από κρατικές ή ευρωπαϊκές ενισχύσεις.


Η Βουλευτής Λακωνίας ζητά να καταργηθεί η εγκύκλιος που προβλέπει 20 επιπλέον δικαιολογητικά από αυτά που απαιτούσε ο Νόμος.


Επίσης ζητά, με συγκεκριμένα ερωτήματα, να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να εξασφαλίσουν την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασής τους με απλοποιημένη διαδικασία.


Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Στο πλαίσιο της δρομολόγησης λύσεων για τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κλάδου, εκδόθηκε η ΚΥΑ 46296/08-08-2013, με την οποία καθορίζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β της με αριθμό 1958/2012 Υπουργικής Απόφασης.
Η ως άνω ΚΥΑ σαφώς συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ταχύτερης και οικονομικότερης περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σε αυτήν αναφερόμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η οποία αποτελεί όμως μόνο ένα μέρος της διαδικασίας αδειοδότησής τους.
Η διαδικασία αυτή, όπως έχει νομοθετικά προβλεφθεί, εξακολουθεί να ισχύει για το σύνολο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και κατά συνέπεια εξακολουθεί να προκαλεί τα γνωστά προβλήματα, λόγω της πολυπλοκότητας και απαιτητικότητάς της.
            Ειδικότερα, με το άρθρο 6 του Ν. 4056/2012 προβλέφθηκαν, ανά κατηγορία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια εγκατάστασης, η οποία χορηγείται μετά από επιτόπια διαπίστωση της νόμιμης λειτουργίας της από την αρμόδια επιτροπή σταυλισμού.
            Όμως, με τη με αριθμό 1464/67426/13-06-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο ορίστηκαν επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το σύνολο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ακόμα και αυτών με χαμηλή δυναμικότητα (π.χ. κάτω από 400 αιγοπρόβατα ή από 20 βοοειδή), οι οποίες αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία, τόσο στη Λακωνία όσο και στο σύνολο της χώρας.
Τα υποχρεωτικά αυτά δικαιολογητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον έλεγχο βάσει της ως άνω εγκυκλίου, ανέρχονται σε 20 συνολικά, λαμβανομένων υπόψη όλων των υποπεριπτώσεων.
Ειδικά όσον αφορά τους τίτλους ιδιοκτησίας, πρέπει να επισημανθεί ότι απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου και πιστοποιητικού μεταγραφής ή μεταγεγραμμένης συμβολαιογραφικής πράξης ενοικίασης ή απόφασης παραχώρησης ή απόφασης ενοικίασης. Απαιτείται συνεπώς να προσκομιστεί μόνο τίτλος που έχει περιληφθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο και δεν αρκεί ούτε το έντυπο Ε9 ούτε και τα νομίμως θεωρημένα ιδιωτικά συμφωνητικά. Κατ’ αυτό τον τρόπο όμως, όχι μόνο δυσχεραίνεται η διαδικασία, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε η περίπτωση της χρησικτησίας, ούτε και η περίπτωση που ο κάτοχος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης κάνει χρήση αυτής βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης.
Επιπλέον, όσον αφορά την απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση, πρέπει να επισημανθούν οι σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοσή της, λόγω του μεγάλου όγκου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες ταυτόχρονα είναι και αποδυναμωμένες από προσωπικό.
Η όλη διαδικασία κατέστη δυσχερέστερη μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. 1958/2012, με την οποία επανακαθορίστηκαν τα όρια υπολογισμού των ισοδύναμων ζώων. Όσοι κτηνοτρόφοι είχαν προμηθευτεί την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, βάσει του προηγούμενου καθεστώτος και ανέμεναν την έκδοση της απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, καλούνται –εφόσον ξεπερνούν τα νέα όρια δυναμικότητας- να προμηθευτούν και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), γεγονός που συνεπάγεται μεγάλες καθυστερήσεις αλλά και οικονομική επιβάρυνσή τους.
Στο άρθρο 4 της πρόσφατης ΚΥΑ 46296/08-08-2013, ορίζονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Για όλες τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης πράξης χαρακτηρισμού της έκτασης (καθώς και της τελεσιδικίας της), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 998/1979, εφόσον δεν υφίσταται στην περιοχή κυρωμένος δασικός χάρτης, ενώ κατά περίπτωση απαιτείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και έγκριση των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών.
 Λαμβανομένου υπόψη ότι πολλές φορές οι ως άνω διαδικασίες αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρονοβόρες και με δεδομένο ότι η ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. (άρθρο 3 παρ. 4 εδ. α ΚΥΑ), θα μπορούσε να προβλεφθεί είτε κάποια εναλλακτική δυνατότητα που θα παρέχει εξίσου αξιόπιστα εχέγγυα για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε η δυνατότητα, μετά την αποδεδειγμένη έναρξη της όποιας διαδικασίας από τον ενδιαφερόμενο, να παρέχεται κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμπλήρωση του φακέλου, χωρίς να κωλύεται η περαιτέρω διαδικασία αδειοδότησης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η νομοθεσία που αφορά την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τροποποιείται σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, ενώ η πληθώρα των –αντικρουόμενων πολλές φορές- διατάξεων που τη διέπουν είναι διάσπαρτη σε περισσότερα νομοθετήματα, εγκυκλίους και αποφάσεις (Ν. 4014/2011, Ν. 4056/2012, εγκύκλιος 1464/67426/13-06-2012, Κ.Υ.Α. 1958/2012, κλπ). Τα δεδομένα αυτά, όπως έχει καταδειχθεί στην πράξη, καθιστούν πολυπλοκότερη την ούτως ή άλλως ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία αδειοδότησης και ανεπαρκές το χρονικό διάστημα της τριετίας, μέσα στην οποία υποχρεούνται οι κτηνοτρόφοι να νομιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις τους.
Επιβάλλεται να σημειωθεί ότι η πολυπλοκότητα και προβληματικότητα της διαδικασίας αδειοδότησης οδηγεί έως και σε αδυναμία νομιμοποίησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι πιθανό, εξ αυτού του λόγου, να αποκλειστούν στο μέλλον από κρατικές και ευρωπαϊκές ενισχύσεις.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.- Προτίθενται να καταργήσουν τις διατάξεις της με αριθμό 1464/67426/13-06-2012 εγκυκλίου, που καθορίζουν σειρά επιπρόσθετων δικαιολογητικών από αυτά που προβλέπονται στο Ν. 4056/2012;
2.- Προτίθενται να καθιερώσουν διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα χορηγείται η άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης με την κατάθεση αίτησης, υπεύθυνης δήλωσης και δήλωσης υπαγωγής σε Π.Π.Δ. και στη συνέχεια θα ελέγχεται με αυτοψία η τήρηση της νομιμότητας της λειτουργίας της, χωρίς να απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά και περαιτέρω διαδικασία;
3.- Σε ποιες απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις προτίθενται να προβούν, προκειμένου να απλοποιηθεί στο σύνολό της η διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων;
4.- Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους προτίθενται να αντιμετωπίσουν τις καθυστερήσεις που προκαλούνται από τις χρονοβόρες, και λόγω φόρτου εργασίας, διαδικασίες έκδοσης δικαιολογητικών από άλλες Υπηρεσίες;
5.- Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τόσο στη Λακωνία όσο και στο σύνολο της χώρας, για πόσες από αυτές έχει υποβληθεί αίτηση αδειοδότησης και πόσες εξ αυτών των αιτήσεων έχουν γίνει δεκτές;
6.- Πόσες προσωρινές άδειες εγκατάστασης έχουν χορηγηθεί τόσο στη Λακωνία όσο και στο σύνολο της χώρας; Μετά τη λήξη της ισχύος τους, για πόσες εξ αυτών έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης;

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ