Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Έκπτωση των τόκων δανείων από το φορολογητέο εισόδημα ζητά η ΠΑΣΕΓΕΣ

Έκπτωση των τόκων δανείων από το φορολογητέο εισόδημα ζητά η ΠΑΣΕΓΕΣ

Νέα πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση για τους αγρότες/επενδυτές φωτοβολταϊκών σταθμών, και μάλιστα για ποσό που δεν εισπράττουν, επισημαίνει η ΠΑΣΕΓΕΣ πως θα επιφέρει η πρόβλεψη του υπό διαβούλευση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία «δεν εκπίπτουν τόκοι και δάνεια που λαμβάνονται από την επιχείρηση κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου» και ζητά την κατάργησή της.
Αναλυτικά, το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:

1. κ. Ι. Στουρνάρα
Υπουργό Οικονομικών

2. κ. Γ. Μαυραγάνη
Υφυπουργό Οικονομικών
Νίκης 5-7, Αθήνα

Θέμα: ΄Εκπτωση τόκων δανείων από το φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με τον υπό διαβούλευση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Στον υπό διαβούλευση ΚΦΕ που εξέδωσε το Υπουργείο σας, ρητά αναφέρεται  (Μέρος 2ο, Κεφ. Γ΄, άρθρο 23) πως δεν εκπίπτουν τόκοι και δάνεια που λαμβάνονται από την επιχείρηση κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης του δανείου.

Όπως είναι γνωστό, το σύνολο σχεδόν των αγροτών/επενδυτών φωτοβολταϊκών σταθμών υλοποίησαν την επένδυσή τους μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και επιτόκιο αποπληρωμής που προσεγγίζει ή υπερβαίνει το 10% ετήσια, ενώ το επιτόκιο που ίσχυε για τα έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας του Δημοσίου κατά το χρόνο σύναψης της δανειακής τους σύμβασης κυμαίνονταν στο 5% ετήσια.

Κατά συνέπεια η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης θα επιφέρει νέα πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση για τους αγρότες/επενδυτές Φ/Β σταθμών και μάλιστα για ποσό που δεν εισπράττουν.

Συνυπολογίζοντας τις σημαντικές περικοπές εσόδων των αγροτών ιδιοκτητών Φ/Β σταθμών λόγω της εισφοράς επί του κύκλου εργασιών που έχει ήδη επιβληθεί και η οποία καθιστά οριακά τα οικονομικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης δραστηριότητας αλλά και της μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στην καταβολή των πληρωμών τους από τον ΛΑΓΗΕ, κρίνεται αναγκαία η άμεση απόσυρση της παραπάνω διάταξης.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Τζανέτος  Καραμίχας