Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Ο Ευρωπαϊκός Αγροτικός Συνασπισμός ζητά ισχυρή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης

Ο Ευρωπαϊκός Αγροτικός Συνασπισμός ζητά ισχυρή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης

Ο Αγροτικός Συνασπισμός της Ευρώπης χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) και υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων στην κατάρτιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, μια ισχυρή ΠΑΑ είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της υποστήριξης και της προώθησης της οικονομικής βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών, για την αύξηση της ικανότητας και της εμπειρίας των αγροτικών κοινωνικών φορέων, και για την ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών οικοσυστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική ευημερία. Η νέα ΠΑΑ παρέχει ευκαιρίες στους αγροτικούς φορείς για την επίτευξη των στόχων αυτών, με μέτρα που διευκολύνουν την μεταφορά γνώσης και πληροφόρησης, τη στήριξη των επενδύσεων, την υιοθέτηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση των νέων γεωργών και τη δημιουργία ομάδων παραγωγών, καθώς και την  προώθηση αγροτικών και δασικών περιβαλλοντικών δράσεων.

Η Αγροτικός Συνασπισμός θεωρεί ότι η εφαρμογή της νέας ΠΑΑ θα πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων και στην έγκαιρη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ενισχυμένη συμμετοχή και οι εταιρικές σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την προβολή της παρεχόμενης χρηματοδότησης.

Σημειώνεται πως τα μέλη του Συνασπισμού διαχειρίζονται τα τρία τέταρτα του εδάφους της Ευρώπης και ως εκ τούτου, είναι οι βασικές κινητήριες δυνάμεις της αγροτικής οικονομίας. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διαχείριση των αγροτικών περιοχών με ένα πολυλειτουργικό και βιώσιμο τρόπο που συμβάλλει σε μια ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη.

Ο Αγροτικός Συνασπισμός της Ευρώπης είναι μια πλατφόρμα οργανώσεων που εκπροσωπούν αγρότες, διαχειριστές της γης, ιδιοκτήτες δασών, κυνηγούς και άλλους αγροτικούς φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται για να προωθήσουν και να υπερασπιστούν τη σημασία των αγροτικών περιοχών της ΕΕ, καθώς και για να προασπίσουν τα συμφέροντα και τα μέσα βιοπορισμού εκείνων που ζουν και εργάζονται στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:

COPA-COGECA - Ευρωπαϊκές αγροτικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις

CEPF - Συνομοσπονδία Ευρωπαίων Ιδιοκτητών Δασών

CEJA - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών

ELO - Ευρωπαϊκή Οργάνωση Γαιοκτημόνων

FACE - Ομοσπονδία Ενώσεων για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της ΕΕ

UECBV – Ένωση Ευρωπαίων Εμπόρων Ζώων και Κρέατος

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ