Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Χρηματοδοτικά προγράμματα της Παγκρήτιας Τράπεζας

Χρηματοδοτικά προγράμματα της Παγκρήτιας Τράπεζας

H Παγκρήτια Τράπεζα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές ότι μπορούν να καταθέτουν στο δίκτυο των 55 καταστημάτων της, αίτηση για χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ Επιχειρηματική Επανεκκίνηση. Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο.
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων (σύμφωνα με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας-Κ.Α.Δ), που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. Τα δάνεια θα παρέχονται με ευνοϊκό επιτόκιο και θα αφορούν: α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από €10.000 έως €300.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και διάρκεια αποπληρωμής έως 48 μήνες, και β) δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος από €10.000 έως €800.000, διάρκειας 5-12 ετών, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.
Συγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που:
• έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης,
• δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες λεπτομέρειες σ΄οποιοδήποτε κατάστημα της Παγκρήτιας Τράπεζας, ή στην ιστοσελίδα www.pancretabank.gr, Δωρεάν Υπηρεσία Πληροφόρησης Φορέων.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ