Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Ε.Ε. :επιστροφή 9,2 εκατομμυρίων ευρώ από την Ελλάδα

H Commission ζητά επιστροφή 9,2 εκατομμυρίων ευρώ από την Ελλάδα

Ανάκτηση 9,2 εκατομμυρίων ευρώ από την Ελλάδα, ζήτησε την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για κονδύλια της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ που καταβλήθηκαν, κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Συνολικά, προβλέπεται ότι θα ανακτηθούν 414 εκατ. ευρώ από 22 κράτη - μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών.
Ειδικά για την Ελλάδα πρόκειται να ανακτηθούν 5,2 εκατ. ευρώ για διορθώσεις σε εκπρόθεσμες πληρωμές και για υπερβάσεις ανώτατων ορίων, καθώς και 3,6 εκατ. ευρώ για διορθώσεις στις πριμοδοτήσεις ζώων, λόγω αδυναμιών στο χρονοδιάγραμμα των ελέγχων, τον καθορισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας, την ανάλυση κινδύνου και τους επιτόπιους ελέγχους. Επίσης, θα ανακτηθούν 0,4 εκατ. ευρώ για υπερβάσεις σε καταβληθείσες δαπάνες δημόσιας αποθεματοποίησης.
 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τυπικά, επειδή ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί από τα κράτη μέλη η καθαρή δημοσιονομική επίπτωση της σημερινής απόφασης θα είναι περίπου 393 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής απόφασης, θα ανακτηθούν ποσά από 22 κράτη μέλη: το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι σημαντικότερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:
  • 111,7 εκατ. ευρώ (καθαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 99,4 εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στο ΗΒ - Αγγλία για αδυναμίες στην ταυτοποίηση αγροτεμαχίων και στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΑΑ/ΣΓΠ), κατά την επεξεργασία των αιτήσεων, σε διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους και σε επιτόπιους ελέγχους όσον αφορά τις στρεμματικές ενισχύσεις·
  • 48,3 εκατ. ευρώ (καθαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις: 48,1 εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στην Ιταλία για παραβάσεις όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση: περιορισμένος έλεγχος πολλών κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ), μη καθορισμός τριών προτύπων καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (ΚΓΠΣ) και εσφαλμένη επιβολή κυρώσεων·
  • 34,4 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Πολωνία για αδυναμίες στη διαχείριση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)·
  • 29 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στη Γαλλία για ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους μέτρων αντιστάθμισης φυσικών μειονεκτημάτων και γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ·
  • 17,9 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ιταλία για σοβαρά ανεπαρκές σύστημα ελέγχου και απάτη στον τομέα της μεταποίησης εσπεριδοειδών·
  • 17,7 εκατ. ευρώ (καθαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις2: 15,7 εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στο ΗΒ – Βόρεια Ιρλανδία για αδυναμίες στο ΣΑΑ/ΣΓΠ, στους επιτόπιους ελέγχους, τις πληρωμές και κυρώσεις όσον αφορά τις στρεμματικές ενισχύσεις·
  • 16 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ισπανία για ελλείψεις όσον αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων στους δικαιούχους στρεμματικών ενισχύσεων·
  • 12,5 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στη Ρουμανία για αδυναμίες στους ελέγχους επιλεξιμότητας των δικαιούχων και δαπανών καθώς και για τις ελλείψεις στην επιβολή των κυρώσεων όσον αφορά το μέτρο «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.

Το ιστορικό

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων της ΚΓΠ, κυρίως μέσω των οργανισμών πληρωμών τους. Είναι, επίσης, υπεύθυνα για τη διενέργεια ελέγχων, όπως για παράδειγμα τον έλεγχο των αιτήσεων άμεσων ενισχύσεων που υποβάλλουν οι γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί πάνω από 100 ελέγχους ετησίως για να εξακριβώσει ότι οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά. Η Επιτροπή μπορεί να ανακτά τα οφειλόμενα κεφάλαια εάν από τους ελέγχους προκύψει ότι η διαχείριση και ο έλεγχος του κράτους μέλους δεν είναι ικανοποιητικά για να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι της ΕΕ έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης των ετήσιων λογαριασμών, βλ. MEMO/12/109 και το ενημερωτικό φυλλάδιο «Managing the agriculture budget wisely» (Συνετή διαχείριση του γεωργικού προϋπολογισμού), το οποίο είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους διορθώσεων, ανά κράτος μέλος και ανά τομέα, περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες (Παραρτήματα I και II).
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)
Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Παράρτημα I: Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ ως προς τη συμμόρφωση

Απόφαση 40: Διορθώσεις ανά κράτος μέλος (σε εκατ. ευρώ)
Τομέας και λόγος για τη διόρθωση
Ποσό της διόρθωσης
Ποσό της καθαρής δημοσιονομικής επίπτωσης της διόρθωσης3
Βέλγιο


Πολλαπλή συμμόρφωση – προτεινόμενη διόρθωση λόγω μη εφαρμογής των προτύπων καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών και μερικών επιτόπιων ελέγχων
2.477
2.477
Βουλγαρία


Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλείψεων στο χρονοδιάγραμμα των επιτόπιων ελέγχων και στην επιλογή δείγματος
0.023
0.023
Κύπρος


Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω εκπρόθεσμων διοικητικών ελέγχων και ακατάλληλου χρονοδιαγράμματος των επιτόπιων ελέγχων
0.100
0.100
Άλλες διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω υπέρβασης των ανωτάτων ορίων
0.001
0.000
Τσεχική Δημοκρατία


Πολλαπλή συμμόρφωση – προτεινόμενη διόρθωση λόγω μη καθορισμού προτύπων ΚΓΠΣ και αδυναμιών στην αξιολόγηση της μη συμμόρφωσης
6.558
6.558
Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω έλλειψης επιτόπιων ελέγχων επί της πυκνότητας του ζωικού κεφαλαίου
4.477
4.455

Γερμανία


Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω αδυναμιών στην επιλογή μεταξύ των επιλέξιμων αιτήσεων και του μη επιλέξιμου ΦΠΑ που συμπεριλήφθη στις πληρωμές
3.739
3.739
Δανία


Άλλες διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλείψεων στην ανάκτηση οφειλών
0.019
0.019
Ισπανία


Επιστροφές κατά την εξαγωγή - προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλιπών εκ των προτέρων ελέγχων βοείου κρέατος, αδυναμιών στη διενέργεια φυσικών ελέγχων, ανεπαρκών ελέγχων στην παραγωγή και στα αποθέματα ζάχαρης, προειδοποίησης των εξαγωγέων για τους φυσικούς ελέγχους
40.596
40.596
Στρεμματική ενίσχυση – προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλείψεων στην κατανομή των δικαιωμάτων
16.030
16.030
Πολλαπλή συμμόρφωση – προτεινόμενη διόρθωση λόγω απουσίας ενός προτύπου ΚΓΠΣ και αδυναμιών στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων και στην εφαρμογή της μείωσης
6.486
6.485
Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω αδυναμιών στους επιτόπιους ελέγχους και ανεπαρκούς ιχνηλασιμότητας
0.379
0.379
Άλλες διορθώσεις – επιστροφή λόγω διόρθωσης του πίνακα του παραρτήματος III για το οικονομικό έτος 2006 (ανάκτηση ποσών λόγω παρατυπιών)
Επιστροφή 1.785
Επιστροφή 1.785
Φινλανδία


Άλλες διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση για τα σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης των λογαριασμών για το 2009
0.067
0.067

Γαλλία


Πριμοδοτήσεις ζώων - προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλείψεων στο μητρώο της εκμετάλλευσης και μη συμμόρφωσης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
4.474
4.465
Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω μη εξαντλητικού διοικητικού ελέγχου στα τιμολόγια που αφορούν προτιμησιακά δάνεια και καθυστέρησης στους λογιστικούς ελέγχους στις τράπεζες
6.453
6.453
Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλείψεων στους επιτόπιους ελέγχους για τα μέτρα που αφορούν τα φυσικά μειονεκτήματα και για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα
28.956
28.956
Εκπρόθεσμες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση λόγω εκπρόθεσμων πληρωμών
1.372
0.000
Άλλες διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω μη επιλέξιμων δαπανών που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης των λογαριασμών για το 2008
0.108
0.108
Ηνωμένο Βασίλειο


Στρεμματική ενίσχυση – προτεινόμενη διόρθωση για την Αγγλία λόγω αδυναμιών στο ΣΑΑ-ΣΓΠ, στη διεκπεραίωση των αιτήσεων, σε διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους και στους επιτόπιους ελέγχους
111.678
99.430
Στρεμματική ενίσχυση – προτεινόμενη διόρθωση για τη Βόρεια Ιρλανδία λόγω αδυναμιών στο ΣΑΑ-ΣΓΠ, στους επιτόπιους ελέγχους, τις πληρωμές και τις κυρώσεις
17.687
15.733
Πολλαπλή συμμόρφωση – προτεινόμενη διόρθωση λόγω επιεικούς σύστηματος κυρώσεων και ανεπαρκούς ελέγχου σχετικά με την τήρηση ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά τη χρήση λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και μιας ΚΑΔ
2.476
2.476
Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλείψεων στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα
4.353
4.331
Άλλες διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλείψεων στην ανάκτηση οφειλών
1.829
1.829

ΕλλάδαΠαρέμβαση υπό μορφή αποθεματοποίησης - προτεινόμενη διόρθωση για καθ’ υπέρβαση καταβληθείσες δαπάνες δημόσιας αποθεματοποίησης
0.428
0.428

Πριμοδοτήσεις ζώων - προτεινόμενη διόρθωση λόγω αδυναμιών στο χρονοδιάγραμμα των ελέγχων, στον καθορισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας, στην ανάλυση κινδύνου και τους επιτόπιους ελέγχους, λόγω έλλειψης ελέγχου ποιότητας στους ελέγχους κατ’ ανάθεση
3.686
3.686

Άλλες διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω εκπρόθεσμων πληρωμών και υπέρβασης των ανωτάτων ορίων
5.209
4.822

ΟυγγαρίαΠολλαπλή συμμόρφωση – προτεινόμενη διόρθωση λόγω μη καθορισμού 8 προτύπων ΚΓΠΣ
9.362
9.291

Ιρλανδία


Αγροτική ανάπτυξη – προτεινόμενη διόρθωση λόγω αδυναμιών στο σύστημα πρόωρης συνταξιοδότησης και στο καθεστώς για τους νέους γεωργούς
0.397
0.397
Εκπρόθεσμες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση λόγω εκπρόθεσμων πληρωμών
0.013
0.000
Άλλες διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω «γνωστών σφαλμάτων» που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής εκκαθάρισης για το 2010
0.198
0.198
Άλλες διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω μη αναφοράς χρεωστικών τόκων
0.030
0.030
                 

Ιταλία


Οπωροκηπευτικά - προτεινόμενη διόρθωση λόγω σοβαρής ανεπάρκειας του συστήματος ελέγχου και απάτης στον τομέα της μεταποίησης εσπεριδοειδών
17.914
17.914
Πολλαπλή συμμόρφωση – προτεινόμενη διόρθωση λόγω πλημμελούς ελέγχου ορισμένων ΚΑΔ, μη καθορισμού 3 προτύπων ΚΓΠΣ και εσφαλμένης επιβολή κυρώσεων
48.302
48.095
Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω απουσίας διασταυρωτικών ελέγχων με τη βάση δεδομένων για τα ζώα και καθυστερήσεων στους επιτόπιους ελέγχους
1.246
1.246
Άλλες διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω εκπρόθεσμων πληρωμών
2.294
0.000
Άλλες διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλείψεων στα κριτήρια διαπίστευσης
6.354
6.354
Λιθουανία


Πολλαπλή συμμόρφωση – προτεινόμενη διόρθωση λόγω απουσίας προτύπων ΚΓΠΣ, πλημμελούς ελέγχου προτύπων ΚΓΠΣ και ελλείψεων στην εφαρμογή των κυρώσεων
1.462
1.461
Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω αδυναμιών στο σύστημα ελέγχου της επιλεξιμότητας των δικαιούχων
3.033
3.033
Μάλτα


Πολλαπλή συμμόρφωση – προτεινόμενη διόρθωση λόγω επιεικούς συστήματος κυρώσεων
0.069
0.069
Κάτω Χώρες


Άλλες διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω «γνωστών σφαλμάτων» που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής εκκαθάρισης για το 2010
0.689
0.689

Πολωνία


Οπωροκηπευτικά - προτεινόμενη διόρθωση λόγω εκπρόθεσμων πληρωμών και αδυναμιών στους φυσικούς, διοικητικούς και λογιστικούς ελέγχους
0.661
0.659
Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω αδυναμιών στη διαχείριση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης.
34.452
34.452
Ρουμανία


Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω αδυναμιών στους ελέγχους επιλεξιμότητας των δικαιούχων και τις δαπάνες, και ελλείψεων στην εφαρμογή των κυρώσεων όσον αφορά το μέτρο «εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
12.501
12.501
Αγροτική ανάπτυξη - προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλιπών ελέγχων στα αγροτεμάχια και στα ημερολόγια
5.199
2.960
Εκπρόθεσμες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση λόγω εκπρόθεσμων πληρωμών
0.083
0.000
Σουηδία


Άλλες διορθώσεις – προτεινόμενη διόρθωση λόγω υπέρβασης των ανωτάτων ορίων
0.003
0.000
Σλοβενία


Πριμοδοτήσεις ζώων – προτεινόμενη διόρθωση λόγω μη επίτευξης του ελάχιστου ποσοστού επιτόπιων ελέγχων για αιγοπρόβατα και μη επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση καθυστερημένης τοποθέτησης ενωτίων στα βοοειδή
0.098
0.098
Στρεμματική ενίσχυση – προτεινόμενη διόρθωση λόγω ελλείψεων στον υπολογισμό των δικαιωμάτων
0.188
0.188
Σλοβακία


Πολλαπλή συμμόρφωση – προτεινόμενη διόρθωση λόγω μη καθορισμού προτύπου ΚΓΠΣ και αδυναμιών στους επιτόπιους ελέγχους
1.558
1.558
Εκπρόθεσμες πληρωμές - προτεινόμενη διόρθωση λόγω εκπρόθεσμων πληρωμών
0.346
0.000ΣΥΝΟΛΟ
414.327
393.050
Παράρτημα II : Εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ
Απόφαση 40: Διορθώσεις ανά τομέα (σε εκατ. ευρώ)
Τομέας
Ποσό της διόρθωσης
Ποσό των δημοσιονομικών επιπτώσεων της διόρθωσης4Επιστροφές κατά την εξαγωγή
40,596
40,596Οπωροκηπευτικά
18,575
18,573Αποθεματοποίηση παρέμβασης και άλλα μέτρα παρέμβασης στην αγορά
0,428
0,428Πριμοδοτήσεις ζώων
8,259
8,249Στρεμματική ενίσχυση
145,583
131,380Πολλαπλή συμμόρφωση
78,750
78,470Αγροτική ανάπτυξη
105,307
103,023Εκπρόθεσμες πληρωμές
1,814
0,000Λοιπές διορθώσεις
15,015
12,331ΣΥΝΟΛΟ
414,327
393,050
         
1 :
Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις είναι μικρότερες λόγω των ποσών που έχουν ήδη ανακτηθεί ή επιστραφεί από το κράτος μέλος.
2 :
Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις είναι μικρότερες λόγω των ποσών που έχουν ήδη ανακτηθεί ή επιστραφεί από το κράτος μέλος.
3 :
Στην καθαρή δημοσιονομική επίπτωση της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες διορθώσεις και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
4 :
Στις δημοσιονομικές επιπτώσεις της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες διορθώσεις και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ