Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Στα 19,6 ευρώ το στρέμμα οι άμεσες ενισχύσεις έως το 2020, με εθελοντικό ανώτατο όριο

Στα 19,6 ευρώ το στρέμμα οι άμεσες ενισχύσεις έως το 2020, με εθελοντικό ανώτατο όριο

Όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να φτάσουν τουλάχιστον το επίπεδο των 196 ευρώ ανά εκτάριο, όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για το διάστημα 2014 – 2020.
Δηλαδή τα 19,6 ανά στρέμμα, σε τρέχουσες τιμές μέχρι το 2020, σύμφωνα με τα συμπεράσματα για τον πολυετή προϋπολογισμό της Ε.Ε. – ή Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) - στα οποία κατέληξαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου.
Αυτή η σύγκλιση θα χρηματοδοτηθεί από όλα τα κράτη μέλη με άμεσες ενισχύσεις πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ανάλογα με την απόστασή τους από τον εν λόγω μέσο όρο.
Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοσθεί προοδευτικά μέσα σε διάστημα 6 ετών από το οικονομικό έτος 2015 έως το οικονομικό έτος 2020, ενώ τα κράτη μέλη θα καθορίσουν, σε εθελοντική βάση, ανώτατα όρια στις άμεσες ενισχύσεις για μεγάλους δικαιούχους.
Επίσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα, προβλέπεται και ο οικολογικός προσανατολισμός των άμεσων ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει οι συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΚΑΠ να αυξηθούν με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις άμεσες ενισχύσεις μέσω ορισμένων γεωργικών πρακτικών οι οποίες θα προσδιορισθούν στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για το κλίμα και το περιβάλλον, ενώ θα αποφεύγεται ο περιττός διοικητικός φόρτος τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι γεωργοί.
Για τη χρηματοδότηση αυτών των πρακτικών, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν 30% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου, με σαφώς καθορισμένες ελαστικές ρυθμίσεις για τα κράτη μέλη όσον αφορά την επιλογή των αντίστοιχων μέτρων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης. Όπως διευκρινίζεται, η απαίτηση να υπάρχει περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA) σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση θα εφαρμοστεί με τρόπους που δεν απαιτούν την απόσυρση της εν λόγω έκτασης από την παραγωγή και θα αποτρέπουν αδικαιολόγητες απώλειες εισοδήματος για τους γεωργούς.
Ο νέος προϋπολογισμός της Ε.Ε.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σχετικά, το νέο ΠΔΠ καλύπτει την επταετία 2014-2020 και καταρτίζεται για μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 28 κράτη μέλη, βάσει της υπόθεσης εργασίας ότι η Κροατία θα προσχωρήσει στην Ένωση το 2013.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία ότι το ανώτατο σύνολο των δαπανών της ΕΕ-28 κατά την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 959.988 εκατ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, πράγμα που αντιστοιχεί στο 1,00% του ΑΕΕ της ΕΕ και 908.400 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, πράγμα που αντιστοιχεί στο 0,95% του ΑΕΕ.
Οι δαπάνες θα ομαδοποιηθούν σε έξι τομείς που θα αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και θα παρέχουν την αναγκαία ευελιξία για την αποδοτική κατανομή των πόρων. Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις για την ΚΑΠ αυτές περιλαμβάνονται στον τομέα 2 με τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι», ο οποίος καλύπτει τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία καθώς και ένα χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα,
Συνολικά, οι πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων που αφορούν αυτόν τον τομέα, δεν θα υπερβαίνουν τα 373.179 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 27.851 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε επενδύσεις και άμεσες ενισχύσεις που έχουν σχέση με την αγορά:
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
(εκατ. ευρώ, τιμές 2011)
 
2014                2015                2016                2017                2018                2019          2020
55 883             55 060             54 261            53 448             52 466             51 503      50 558
εκ των οποίων: Δαπάνες και άμεσες ενισχύσεις που έχουν σχέση με την αγορά
41.585            40 989             40 421            39 837             39 079             38 335      37 605
 
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2014-2020 θα εξακολουθήσει να βασίζεται στη δομή των δύο πυλώνων:
  • Ο Πυλώνας I θα παρέχει άμεση στήριξη στους γεωργούς και θα χρηματοδοτεί μέτρα ρύθμισης της αγοράς. Η άμεση στήριξη και τα μέτρα της αγοράς θα χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής σε όλη την ενιαία αγορά με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ).
  • Ο Πυλώνας ΙΙ της ΚΑΠ θα παράσχει συγκεκριμένα περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας, θα προαγάγει τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ποιότητα της ζωής στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με συγκεκριμένα προβλήματα. Τα μέτρα του Πυλώνα ΙΙ θα συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 73 των  συμπερασμάτων, πράγμα που θα εξασφαλίσει την επίτευξη των υποκείμενων στόχων και θα ενισχύσει το αποτέλεσμα μόχλευσης της γεωργικής αναπτυξιακής πολιτικής.
 
Ελαστικότητα μεταξύ πυλώνων
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως πρόσθετη στήριξη για τα μέτρα εντός του προγραμματισμού για την αγροτική ανάπτυξη τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ μέχρι 15% των ετήσιων εθνικών ανώτατων ορίων τους για τα ημερολογιακά έτη 2014 έως 2019, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις. Ως εκ τούτου, το αντίστοιχο ποσό δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων.
Επίσης, τα κράτη μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις μέχρι 15% του ποσού που έχει προβλεφθεί για την στήριξη μέτρων σύμφωνα με τον προγραμματισμό αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2015-2020. Τα κράτη μέλη όπου οι άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο είναι χαμηλότερες από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να διαθέσουν ως άμεσες ενισχύσεις ένα πρόσθετο 10% του ποσού που διατίθεται για στήριξη μέτρων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, το αντίστοιχο ποσό δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του προγραμματισμού για την αγροτική ανάπτυξη.
Η στήριξη για την αγροτική ανάπτυξη
Όσον αφορά τον Πυλώνα ΙΙ, δηλαδή την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, αυτή  θα κατανέμεται ανάμεσα στα κράτη μέλη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και επιδόσεων κατά το παρελθόν, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της αγροτικής ανάπτυξης και το γενικό πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Το συνολικό ποσό στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη θα ανέρχεται σε 84.936 εκατ. ευρώ. Η ετήσια κατανομή θα καθορισθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα ποσά για κάθε κράτος μέλος θα αναπροσαρμοστούν για να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις των παραγράφων 68 και 69 του συμφωνηθέντος κειμένου συμπερασμάτων.
Η κοινοτική συγχρηματοδότηση
Στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα καθορίζεται ενιαίο ποσοστό συμβολής του ΕΓΤΑΑ που θα εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα. Όπου χρειάζεται, θα καθορίζεται χωριστό ποσοστό συμβολής του ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις περιφέρειες μετάβασης και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93. Το μέγιστο ποσοστό συμβολής του ΕΓΤΑΑ θα είναι:
  • το 75% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93,
  • το 75% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για όλες τις περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την περίοδο 2007-2013 ήταν χαμηλότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25 για την περίοδο αναφοράς αλλά των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι ανώτερο του 75% του ΑΕγχΠ της ΕΕ-27,
  •  το 63% των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για τις περιφέρειες μετάβασης εκτός όσων αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο,
  • το 53% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης στις άλλες περιφέρειες,
  • το 75% για επιχειρήσεις που συμβάλλουν στους στόχους προστασίας του περιβάλλοντος, μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν,
  • το 100% για τα ποσά που μεταφέρονται από τον πυλώνα Ι στον πυλώνα ΙΙ και αναφέρονται στην παράγραφο 68 ως πρόσθετη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.
Το ελάχιστο ποσοστό συμβολής του ΕΓΤΑΑ θα είναι 20%. Άλλα μέγιστα ποσοστά συμβολής του ΕΓΤΑΑ σε συγκεκριμένα μέτρα θα καθορισθούν στον κανονισμό για την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης (κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες) μπορεί να εφαρμόζεται όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με τα άρθρα 136 και 143 της ΣΛΕΕ. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η προσπάθεια που απαιτείται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης, ενώ παράλληλα διατηρείται το ίδιο συνολικά επίπεδο χρηματοδότησης της ΕΕ. Ο κανόνας αυτός θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στα εν λόγω κράτη μέλη έως το 2016, οπότε θα επανεκτιμηθεί κατά την επανεξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 54.
Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τομέα 2 θα υποστηρίξει επίσης την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και τις ολοκληρωμένες θαλάσσιες πολιτικές, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και ενός κονδυλίου για τη διεθνή διάσταση της ΚΑΠ, καθώς και δραστηριότητες στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος μέσω του Προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE).
 
Αποθεματικό κρίσεων στον γεωργικό τομέα
Ένα νέο αποθεματικό ύψους 2.800 εκατ. ευρώ θα περιληφθεί στον τομέα 2 για την αντιμετώπιση των κρίσεων στον γεωργικό τομέα, σκοπός του οποίου είναι η παροχή στήριξης σε περίπτωση σοβαρών κρίσεων που πλήττουν τη γεωργική παραγωγή ή διανομή.
Το αποθεματικό θα προκύψει από μείωση, στην αρχή κάθε έτους, των άμεσων ενισχύσεων με τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας. Το ποσό του αποθεματικού θα προστίθεται άμεσα στον ετήσιο προϋπολογισμό και, εάν δεν χρησιμοποιηθεί για μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων, θα επιστρέφεται στις άμεσες ενισχύσεις.
Κοινό στρατηγικό πλαίσιο
Επίσης, η συμφωνία της συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει σειρά διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής θα ενταχθούν με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) σε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους και να βελτιστοποιηθούν οι εταιρικές σχέσεις.
Βέβαια, όλα τα παραπάνω, καθώς και οι προβλέψεις για τους υπόλοιπους πέντε τομείς του ΠΔΠ θα πρέπει να τύχουν και της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να εκδοθεί ο σχετικός κοινοτικός κανονισμός και να εφαρμοστεί η νέα ΚΑΠ από το 2014.
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ