Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Οι περιφέρειες της ΕΕ ανησυχούν για το μέλλον των αλιέων

Οι περιφέρειες της ΕΕ ανησυχούν για το μέλλον των αλιέων
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), αν και επικροτεί τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός νέου Ταμείου αφιερωμένου στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τον προσανατολισμό του.
Σύμφωνα με τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) δεν θα πρέπει να ευνοεί τις επενδύσεις σε έμμεσες μορφές εμπορικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα, αλλά να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τις προσαρμογές του στόλου, παραδείγματος χάρη με την παροχή βοήθειας για την διάλυση πλοίων.
 
Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπεραλίευσης στην ΕΕ, επικρατεί συναίνεση στην Ευρώπη ως προς την ανάγκη να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Η δημιουργία του ΕΤΘΑ αποσκοπεί στην υποστήριξη της ευρείας μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της οικονομικής και οικολογικής βιωσιμότητας του κλάδου.
 
Η γνωμοδότηση της ΕτΠ για το θέμα αυτό, που εκπονήθηκε από τον Pierre Maille (France/PSE), Πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου του Finistère, υιοθετήθηκε στις 10 Οκτωβρίου ομόφωνα. Ο εισηγητής υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι παρόλο που το Ταμείο θα συμβάλει στην απλούστευση της χρηματοδότησης που παρέχει η ΕΕ για την αλιεία, το μέσο αυτό θα πρέπει να στηρίξει περαιτέρω το μέλλον του αλιευτικού επαγγέλματος και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αντί να στραφεί προς τις έμμεσες και εναλλακτικές θαλάσσιες δραστηριότητες. "Νομίζω ότι το ΕΤΘΑ θα πρέπει να στηρίξει τις αλλαγές στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική και τις προσπάθειες των αλιέων υπέρ μιας οικονομικά βιώσιμης και υπεύθυνης αλιείας, προωθώντας παράλληλα τον εκσυγχρονισμό των σκαφών για την ενίσχυση της ασφάλειας και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της ρύπανσης», δηλώνει ο εισηγητής.
 
Η γνωμοδότηση της ΕτΠ σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Mieczysław Struk (Πολωνία/PPE)), που υιοθετήθηκε εφέτος το Μάιο, επέτρεψε επίσης να τονιστεί ότι το Ταμείο θα πρέπει να είναι το μέσο για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πείρα που έχει συσσωρευτεί μέχρι τώρα και να αντληθούν τα κατάλληλα διδάγματα. Θα πρέπει να υπάρξει δραστηριοποίηση και να επιλεγούν λύσεις που θα ανανεώσουν την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη μιας σύγχρονης και βιώσιμης αλιείας στις περιφέρειες και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης.
 
Η γνωμοδότηση για το ΕΤΘΑ επικρίνει επίσης την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την κατάργηση όλων των μέτρων ενίσχυσης για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου, μέτρων που είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και αλιευτικών δυνατοτήτων. Οι περιφέρειες της ΕΕ τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της χρηματοδότησης της απόσυρσης σκαφών ή «της προσωρινής αναστολής των αλιευτικών δραστηριοτήτων», περίπτωση στην οποία παρέχονται επιχορηγήσεις για τα πλοία που παραμένουν ελλιμενισμένα σε συγκεκριμένες περιόδους προκειμένου να διευκολυνθεί η αποκατάσταση των αποθεμάτων, για παράδειγμα. Η ΕτΠ υποστήριξε ότι χωρίς αυτή τη χρηματοδοτική συνδρομή, τα εν λόγω αλιευτικά σκάφη θα μπορούσαν να στραφούν σε νέες δραστηριότητες και να επιδοθούν στην αλιεία άλλων ειδών, τα αποθέματα των οποίων θα αντιμετωπίσουν εν συνεχεία τον κίνδυνο εξάντλησης.
 
Σχετικά με την περιφερειοποίηση, ο Pierre Maille τονίζει την πρόκληση που αντιπροσωπεύουν αυτές οι δομές συσπείρωσης τοπικών φορέων: «Δίνω μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της περιφερειοποίησης στην νέα ΚΑΠ, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία των τοπικών ομάδων δράσης στον κλάδο της αλιείας και τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να τους δοθούν επαρκείς πόροι για να επιτελέσουν το έργο τους».
 
Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι αντίθετη στα σχέδια που αποσκοπούν να επιβάλλουν τη δημιουργία μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων και αντιπροτείνει η πράξη αυτή να είναι προαιρετική. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική υποστηρίζει επίσης την απαγόρευση των απορρίψεων αλιεύματος. Η ΕτΠ υποστηρίζει αυτόν τον στόχο, αλλά συνιστά το μέτρο να εισαχθεί σταδιακά και να μην ισχύει για τα είδη που είναι σε θέση να επιβιώσουν μετά την απόρριψή τους στη θάλασσα.
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ