Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

ΑΓΡΟΤΙΚΟ: ΑΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΡΑΚΤΕΡ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΔΕΝ ΤΟ ΠΟΥΛΑΤΕ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ!


ΑΓΡΟΤΙΚΟ: ΑΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΡΑΚΤΕΡ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΔΕΝ ΤΟ ΠΟΥΛΑΤΕ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ!

Περιορισμούς στην αγορά τρακτέρ από το εξωτερικό και την εισαγωγή του στην Ελλάδα βάζει με απόφασή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να πατάξει το παραεμπόριο.
Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει, πλέον, ότι δεν θα το μεταπωλήσει σε άλλον για δύο χρόνια, προκειμένου να λάβει άδεια κυκλοφορίας και.....
πινακίδες.
Επιπλέον, όπως έχει ήδη οριστεί με την απόφαση 296/30687/2012, για όλα τα αγροτικά μηχανήματα που εισάγονται μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013 και διαθέτουν κινητήρα, επιβάλλεται να τηρούν τις προϋποθέσεις του κινητήρα Euro 1.
Στην τελευταία τροποποιητική απόφαση με αριθμ. 724/68082/2012 που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου, διευθετείται και ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει με τις κατασχέσεις αγροτικών μηχανημάτων. Τι γίνεται στην περίπτωση βίαιης κατάσχεσης του μηχανήματος, όταν ο ιδιοκτήτης δεν έχει τις πινακίδες για να τις επιστρέψει; Ουσιαστικά, υπεύθυνος για την επιστροφή τους είναι πλέον το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έκανε την κατάσχεση και αυτό αποδεικνύεται με έκθεση του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή.
Για την έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης μηχανήματος, που αγόρασε μόνος του κάποιος αγρότης, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της απόφασης, χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση:
1. Τιμολόγιο αγοράς, που προϋποθέτει και την καταβολή του ανάλογου ΦΠΑ.
2. Πιστοποιητικό ταυτότητας (συμμόρφωσης) του κατασκευαστή για τους διαξονικούς γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες εφόσον είναι καινούργιο όπως το προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.
3. Δήλωση πιστότητας (συμμόρφωσης) του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου στην κοινότητα στην οποία βεβαιώνεται ότι το μηχάνημα (εκτός των διαξονικών γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων) είναι σύμφωνο με τις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ, 98/37/ΕΚ κλπ. της ΕΕ που αφορούν την ασφάλεια των μηχανών (CE).
4. Παράβολο (χρηματικό ποσό) όπως προβλέπεται από τον ν. 3147/Α΄/200.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι εισάγει μόνος του το μηχάνημα για δική του χρήση, ότι δεν θα το πωλήσει πριν την παρέλευση 2 ετών από την απογραφή του (χορήγηση άδειας κυκλοφορίας) και αναλαμβάνει ο ίδιος την τεχνική υποστήριξη.

Κινητήρας Euro 1 από το 2013
«Μετά την 1-1-2013 επιτρέπεται η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και έχουν εφοδιαστεί με εθνική έγκριση τύπου από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων φάσης Ι. Επίσης, όσα αγροτικά μηχανήματα καινούρια ή μεταχειρισμένα εφοδιάζονται με δελτίο ταξινόμησης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, μπορούν να απογράφονται (έκδοση άδειας κυκλοφορίας) και πέραν της ημερομηνίας αυτής».
agronews