Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Οι κυρώσεις για αποκλείσεις στην εκτατική κτηνοτροφία

Οι κυρώσεις για αποκλείσεις στην εκτατική κτηνοτροφία

Οι κυρώσεις για αποκλείσεις στην εκτατική κτηνοτροφία

 
Από 5% μείωση έως αποβολή από το επιδοτούμενο γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα «εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας» προβλέπουν οι κυρώσεις για όσους δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσιά του, σύμφωνα με νέα σχετική κοινή υπουργική απόφαση.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 1613/45211ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΡΚ 1327/Β/23 – 4 – 2012, σύμφωνα με την οποία σε περιπτώσεις μη τήρησης των προβλεπόμενων στο ΣΠΔ πυκνοτήτων βόσκησης από τους δικαιούχους επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
  • Για απόκλιση μέχρι και 5% που διαπιστώνεται για πρώτη φορά γίνεται κατά το ίδιο ποσοστό μείωση του ποσού της ενίσχυσης. Τυχόν επανάληψη σε επόμενο έτος εφαρμογής συνεπάγεται μείωση του ποσού της ενίσχυσης κατά 10% για το έτος που αφορά η αίτηση πληρωμής. Τυχόν επανάληψη της απόκλισης για τρίτη, τέταρτη ή και Πέμπτη χρονιά συνεπάγεται μείωση του ποσού της ενίσχυσης κατά 15%, 20% και 25% για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο έτος που αφορά η αντίστοιχη αίτηση πληρωμής.
  • Για απόκλιση μεγαλύτερη του 5% ως και 50%, γίνεται μείωση αρχικά του ποσού της ενίσχυσης κατά το ποσοστό της διαπιστωθείσας απόκλισης και επιβάλλεται πρόσθετη κύρωση που συνίσταται σε επιπλέον μείωση του απομένοντος ποσού της ενίσχυσης κατά το ίδιο ανωτέρω ποσοστό απόκλισης. Τυχόν διαπίστωση απόκλισης εντός του εύρους των ανωτέρω ποσοστών σε οποιαδήποτε από τα επόμενα έτη εφαρμογής συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από το πρόγραμμα και τυχόν καταβληθέντα μέχρι τότε ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
  • Για απόκλιση μεγαλύτερη του 50% δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος που αφορά η αίτηση πληρωμής. Η διαπίστωση απόκλισης κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε επόμενο έτος εφαρμογής συνεπάγεται αποβολή από το πρόγραμμα και τυχόν καταβληθέντα μέχρι τότε ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Προκειμένου περί διαφορών στην αίτηση πληρωμής μεταξύ δηλωθέντος και πιστοποιηθέντος αριθμού ζώων ή/και δηλωθείσας και πιστοποιηθείσας έκτασης βοσκοτόπου, ισχύουν οι κυρώσεις του ΟΣΔΕ.

Όπως σημειώνεται, όλες οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου.


ΠΗΓΗ ΠΑΣΕΓΕΣ