Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Θανάσης Πετράκος: Οι αγρότες πρέπει να γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει η συγκυβέρνηση

Θανάσης Πετράκος: Οι αγρότες πρέπει να γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει η συγκυβέρνηση


«Η συγ­κυ­βέρ­νη­ση Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου, λει­τουρ­γών­τας ως εν­το­λο­δό­χος των πο­λυ­ε­θνι­κών και των τρα­πε­ζών, «σχε­διά­ζει» στα ε­πό­με­να 10 χρό­νια ο­λό­κλη­ρη η γε­ωρ­γι­κή πα­ρα­γω­γή να ε­λέγ­χε­ται α­πό πέν­τε με έ­ξι με­γά­λες ε­ται­ρεί­ες. Αυ­τό προ­βλέ­πει το σχέ­διο που υ­πέ­βα­λε, και κρα­τεί­ται μυ­στι­κό μέ­χρι την Κυ­ρια­κή, ο κ. Στουρ­νά­ρας πριν λί­γες η­μέ­ρες στο E­u­r­o­g­r­o­up για την α­νά­πτυ­ξη της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας τα ε­πό­με­να 10 χρό­νια.» Το­νί­ζει σε δή­λω­σή του ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας Θα­νά­σης Πε­τρά­κος ε­νη­με­ρώ­νον­τας τους α­γρό­τες της Μεσ­ση­νί­ας για τι έ­χει συμ­φω­νη­θεί με­τα­ξύ Ε.Ε. και της κυ­βέρ­νη­σεις.
Ε­πί­σης, ο κ. Πε­τρά­κος ε­πι­ση­μαί­νει ό­τι:
 «Το σχέ­διο αυ­τό, το ο­ποί­ο η κυ­βέρ­νη­ση α­πο­κρύ­πτει, βα­σί­ζε­ται σε με­λέ­τες οι ο­ποί­ες υ­πα­γο­ρεύ­τη­καν α­πό πο­λυ­ε­θνι­κές ε­ται­ρεί­ες και θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως ε­πι­χεί­ρη­μα ε­ξό­δου α­πό την κρί­ση με­τά τις ε­κλο­γές.
Συγ­κε­κρι­μέ­να το σχέ­διο αυ­τό προ­βλέ­πει:
Αν­τί των 1.200 ε­λαι­ο­τρι­βεί­ων, που λει­τουρ­γούν σή­με­ρα σε ό­λη τη χώ­ρα να δη­μι­ουρ­γη­θούν μό­νο δυ­ο m­e­ga-ε­λαι­ο­τρι­βεί­α δυ­να­μι­κό­τη­τος 100.000 – 150.000 τό­νων το κα­θέ­να που θα α­πορ­ρο­φούν ό­λη την πα­ρα­γω­γή ε­λαι­ο­λά­δου. Μά­λι­στα α­να­φέ­ρουν την Κρή­τη και την Πε­λο­πόν­νη­σο σαν δύ­ο προ­τει­νό­με­να μέ­ρη εγ­κα­τά­στα­σής τους.
N­α δη­μι­ουρ­γη­θούν 2 ή 3 με­γά­λες μο­νά­δες συ­σκευ­α­σί­ας φρού­των και λα­χα­νι­κών σε Κεν­τρι­κή Ελ­λά­δα, Βό­ρεια Ελ­λά­δα και στην Πε­λο­πόν­νη­σο.
Να ι­δρυ­θεί μί­α ε­ται­ρεί­α δι­α­κί­νη­σης ό­λων των α­γρο­τι­κών προ­ϊ­όν­των.
Αν τα πα­ρα­πά­νω συν­δυα­στούν με τις ε­ξα­γο­ρές α­πό την Τρά­πε­ζα Πει­ραι­ώς με­γά­λων ε­ται­ρει­ών που δρα­στη­ρι­ο­ποι­ούν­ται στη δι­α­κί­νη­ση γε­ωρ­γι­κών προ­ϊ­όν­των (Δέλ­τα, G­o­o­d­y­’s, F­l­o­c­a­fe, E­v­e­r­e­st, Μπαρ­μπα-Στά­θης) και λαμ­βά­νον­τα­ς υ­πό­ψη τα προ­γράμ­μα­τα συμ­βο­λαια­κής γε­ωρ­γί­ας της Πει­ραι­ώς τό­σο με πα­ρα­γω­γούς ό­σο και με τυ­πο­ποι­η­τι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι ο­δη­γού­μα­στε σε ο­λο­κλη­ρω­τι­κό έ­λεγ­χο του α­γρο­το­δι­α­τρο­φι­κού το­μέ­α. Σε χώ­ρες που ε­φαρ­μό­στη­καν πο­λι­τι­κές υ­περ­συγ­κέν­τρω­σης της γε­ωρ­γι­κής πα­ρα­γω­γής εμ­φα­νί­στη­καν α­κό­μα και λι­μοί (π.χ. Σο­μα­λί­α).
Αυ­τό εί­ναι το μέλ­λον που ε­πι­φυ­λάσ­σει η συγ­κυ­βέρ­νη­ση Σα­μα­ρά-Βε­νι­ζέ­λου για τον ελ­λη­νι­κό Λα­ό. Ο­λι­γο­πώ­λια θα ε­λέγ­χουν τη γε­ωρ­γι­κή πα­ρα­γω­γή, ου­σι­α­στι­κά δηλ. τον πρω­το­γε­νή το­μέ­α, τον το­μέ­α στον ο­ποί­ο μπο­ρεί να στη­ρι­χθεί η α­νά­πτυ­ξη της χώ­ρας.
Ε­πι­βάλ­λε­ται ο ελ­λη­νι­κός λα­ός με την ψή­φο την Κυ­ρια­κή να κα­τα­δι­κά­σει αυ­τές τις πο­λι­τι­κές και να στεί­λει μή­νυ­μα α­να­τρο­πής. Εί­ναι α­νάγ­κη να υ­περ­ψη­φι­στεί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για να υ­πάρ­ξει μέλ­λον ε­φαρ­μό­ζον­τας έ­να σχέ­διο πα­ρα­γω­γι­κής α­να­συγ­κρό­τη­σης του τό­που μας προς ό­φε­λος των ελ­λή­νων πα­ρα­γω­γών και ό­χι των πο­λυ­ε­θνι­κών και των τρα­πε­ζών.»

ΠΗΓΗ :ΠΑΣΕΓΕΣ