Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Καμπανάκι για περικοπές ενισχύσεων του 2014 από το Ευρωκοινοβούλιο

Καμπανάκι για περικοπές ενισχύσεων του 2014 από το Ευρωκοινοβούλιο

Περικοπές σε όλες τις βασικές κατηγορίες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής το 2014, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις άμεσες πληρωμές, τα μέτρα για την αγορά και την ανάπτυξη της υπαίθρου, προβλέπει η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου Λόγω του ανωτάτου ορίου που επέβαλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 2 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.
Για τον λόγο αυτό με σχέδιο γνωμοδότησής της προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, ζητά να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:
1. επισημαίνει ότι, δεδομένου του ανωτάτου ορίου που επέβαλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 2 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-20, θα σημειωθούν πιθανότατα σε όλες τις βασικές κατηγορίες της Κοινής Πολιτικής Γεωργίας (ΚΠΓ) το 2014 περικοπές, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις άμεσες πληρωμές, τα μέτρα για την αγορά και την ανάπτυξη της υπαίθρου
2. επισημαίνει ότι, βάσει του Σχεδίου Προϋπολογισμού (ΣΠ), στο Κεφάλαιο 2 του προϋπολογισμού θα σημειωθούν περικοπές της τάξης του 1,1% σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 2,3% σε πληρωμές αντιστοίχως κατά το οικονομικό έτος 2014 σε σχέση με το 2013・
3. επισημαίνει ότι, βάσει του ΣΠ 2014, η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της υπαίθρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα μειωθεί κατά 5,5% ως προς τις αναλήψεις υποχρεώσεων και 10,8% ως προς τις πληρωμές αντιστοίχως
4. επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Συμβούλιο πρέπει να τηρήσει τις υποσχέσεις του να παράσχει επαρκείς πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού του 2013, γεγονός που θα επιτρέψει στην Ένωση να ανταποκριθεί στις εκκρεμείς υποχρεώσεις της, αν κριθεί απαραίτητο, μέσω ενός τρίτου σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί από την Επιτροπή στα μέσα Οκτωβρίου 2013
5. επαναλαμβάνει ότι ο έλεγχος του ύψους των μη καλυφθεισών υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο ξεκίνημα της νέας περιόδου προγραμματισμού 2014 - 20, κυρίως λόγω του μειωμένου ύψους των πιστώσεων πληρωμών για την ανάπτυξη της υπαίθρου που προβλέπεται στο ΣΠ 2014
6. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κατά 10,8% περικοπή των πιστώσεων πληρωμών στο ΣΠ 2014 δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα των κρατών μελών να ξεκινήσουν με επιτυχία τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξής τους, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις
7. επισημαίνει ότι, ενώ ο προϋπολογισμός για τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα για την αγορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) θα αυξηθεί το 2014 κατά 0,3% σε σχέση με το 2013, τόσο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και για τις πληρωμές, η αύξηση αυτή θα είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που συνδέονται με τη σταδιακή εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στην ΕΕ-12 και τη δημιουργία του ταμείου για τις κρίσεις στον τομέα της γεωργίας
8. εκφράζει λύπη, ιδιαίτερα, για την εφαρμογή του μηχανισμού της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία συνεπάγεται ότι ένας μεγάλος αριθμός των αγροτών της Ένωσης θα υποστεί μια περικοπή της τάξης του 5% περίπου στις άμεσες ενισχύσεις που θα καταβληθούν κατά το οικονομικό έτος 2014
9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη σημαντική αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών, και να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται
10. χαιρετίζει τα μέτρα που ελήφθησαν για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μέσου Παρακολούθησης των Τιμών των Προϊόντων Διατροφής και καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις
δραστηριότητες και τα πορίσματα του μέσου αυτού και να διασφαλίσει ότι_
 
Το εν λόγω σχέδιο γνωμοδότησης αναμένεται να συζητηθεί την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου, από τα μέλη της Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου προκειμένου να ολοκληρωθεί και να τεθεί στην συνέχεια στην ολομέλεια για έγκριση.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ