Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Επεκτείνεται το πρόγραμμα για τη νιτρορύπανση

Επεκτείνεται το πρόγραμμα για τη νιτρορύπανση

Τη διεύρυνση του καταλόγου των ζωνών που είναι ευπρόσβλητες σε νιτρορρύπανση ορίζει η τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπογράφηκε από τους υπουργούς Εσωτερικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Υγείας -Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι περιοχές που προστίθενται είναι το νότιο τμήμα του ποταμού Έβρου, το πεδίο της λίμνης Βιστωνίδας, του ποταμού Αγγίτη και της Βόρειας Κορινθίας και τα υπόγεια νερά του Οροπεδίου Τρίπολης, των Φιλιατρών-Κυπαρισσίας, της Λαρισσού Αχαΐας, του Λεωνιδίου Αρκαδίας, του Μαραθώνα Αττικής και της Μεσογαίας Αττικής.
Τι αναφέρει η ΚΥΑ
Αναλυτικά, η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 983/2012, αναφέρει τα εξής:
Τροποποίηση του Άρθρου 2 της 19652/1906/1999 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του Άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης» (Β΄ 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Υπουργοί Εσωτερικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Υγείας -Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός αυτής της απόφασης είναι η τροποποίηση των παραγράφων Α΄ και Β΄ του Άρθρου 2 της 19652/1906/1999 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 4 παρ. 1 και 2 της 16190/1335/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και τροποποιήθηκε με τις 20419/2522/2001 και 106253/2010 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με τον προσδιορισμό επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από τις χερσαίες περιοχές που χαρακτηρίζονται με την παρούσα ως ευπρόσβλητες ζώνες, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.
Άρθρο 2
1. Στις περιοχές που αναφέρονται στο Άρθρο 2, εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά τετραετία, ενώ παράλληλα επανεξετάζεται η κατάσταση των νερών από πλευράς ευτροφισμού σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 (β) και (γ) της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
2. Για τη μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης στα νερά που βρίσκονται στις ως άνω ευπρόσβλητες ζώνες καταρτίζεται Πρόγραμμα Δράσης και λαμβάνεται οποιοδήποτε επιπλέον συμπληρωματικό μέτρο ή ενισχυμένη δράση, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ
α) Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η παράγραφος Α΄ του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 20419/2522/2001 κοινή υπουργική απόφαση και στη συνέχεια με την 106253/2010 κοινή υπουργική απόφαση, τροποποιείται ως εξής:
1) Στην παράγραφο (Α) προστίθενται δύο (2) ακόμη εδάφια που αριθμούνται ως 7 και 8 τα οποία έχουν ως ακολούθως:
«7. Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά:
α. του νότιου τμήματος του ποταμού Έβρου».
β. του πεδίου της λίμνης Βιστωνίδας
γ. του ποταμού Αγγίτη
δ. της Βόρειας Κορινθίας
8. Τα υπόγεια νερά των περιοχών:
α. Οροπεδίου Τρίπολης
β. Φιλιατρών-Κυπαρισσίας
γ. Λαρισσού Αχαΐας
δ. Λεωνιδίου Αρκαδίας
ε. Μαραθώνα Αττικής
ζ. Μεσογαίας Αττικής.
Οι ζώνες γίνονται 18
β) Μετά την αριθμημένη αναγραφή των ευπρόσβλητων ζωνών, οι οποίες με την παρούσα γίνονται 18, η πρόταση που ακολουθεί: «Οι περιοχές αυτές εμφαίνονται στον πρωτότυπο χάρτη… δημοσιεύεται με αυτήν.», αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (Α΄ 166), αναλυτικοί ψηφιοποιημένοι χάρτες των ευπρόσβλητων σε νιτρορύπανση ζωνών ορίζονται από το θεματικό πεδίο χωρικής πληροφορίας «EGY_nitro_2012», της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και είναι διαθέσιμοι στο κοινό. Οι χάρτες αυτοί αναρτώνται και στο διαδίκτυο και παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ