Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Κατατέθηκε τροπολογία για την πώληση τυροκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές


 
Επιτρέπεται η πώληση τυροκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, με τροπολογία που κατατέθηκε στις 10 Μαΐου, στο νομοσχέδιο για το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
Αναλυτικότερα, κατατέθηκε άρθρο με την παράγραφο 13 του οποίου συμπληρώνεται η υφιστάμενη διάταξη για τις λαϊκές αγορές και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για την πώληση τυροκομικών προϊόντων σε αυτές, οι οποία μέχρι τώρα δεν είχε προβλεφθεί στο νομικό πλαίσιο των λαϊκών αγορών.
 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, να φέρουν σήμανση αναγνώρισης και να έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επισήμανση, και κατά τη μεταφορά και πώληση να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
 
Επίσης, με άλλες διατάξεις της εν λόγω τροπολογίας, μεταξύ άλλων:
- Ενισχύονται οι ρυθμίσεις του νόμου 2190 που επιβάλουν στα μέλη ΔΣ Ανωνύμων Εταιριών να ενημερώνουν για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων τους με αυτά της εταιρείας, όπως επίσης, για τις εισηγμένες εταιρίες, οι διατάξεις που απαγορεύουν υπό προϋποθέσεις τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του ΔΣ, συγγενών τους κ.λπ.
- Προβλέπεται, ότι προϊόντα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες πως αποτελούν απομιμήσεις θα κατάσχονται, θα σφραγίζονται και θα φυλάσσονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους, εφόσον αυτός αντιτίθεται στην άμεση καταστροφή τους και μέχρι να εκδοθεί πόρισμα περί της παραβίασης ή μη των δικαιωμάτων του διανοητικής ιδιοκτησίας.
- Ρυθμίζονται θέματα για τη λειτουργία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, κ.α.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
 
 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ