Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Ανεπαρκή τα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξηΑπογοητευμένος δηλώνει ο συνασπισμός των μεγαλύτερων πανευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων, από την αποτυχία της τελευταίας συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, να παράσχει επαρκείς πόρους για τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως επισημαίνει, η πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) έχει ως στόχο να κρατήσει τις αγροτικές περιοχές οικονομικά βιώσιμες και ανταγωνιστικές, να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονομιά τους και ταυτόχρονα να ενισχύσει την παροχή υπηρεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν διατίθενται επαρκείς πόροι που για την ΠΑΑ, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής (ΚΑΠ), και κάτι τέτοιο δεν έγινε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2014-2020) η οποία ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση των εργασιών της ΚΑΠ που θα εφαρμοστεί από την επόμενη προγραμματική περίοδο..
 
Επίσης, ο Συνασπισμός τονίζει πως τα μέλη των οργανώσεων που τον συγκροτούν διαχειρίζονται τα τρία τέταρτα του Ευρωπαϊκού εδάφους της Ευρώπης και παράγουν σχεδόν το σύνολο των φυσικών εγχώριων πόρων του. Παραδίδουν βιώσιμα τρόφιμα, ξυλεία και άλλες υπηρεσίες οικοσυστήματος στην κοινωνία και ταυτόχρονα συμβάλλουν σε μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη. Είναι μια βασική κινητήρια δύναμη για την αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στους στόχους του σχεδίου «ΕΕ 2020».

Σημειώνεται πως ο Ευρωπαϊκός Αγροτικός Συνασπισμός είναι μια πλατφόρμα που συγκροτήθηκε από τις κεντρικές αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις COPA – COGECA, μαζί με τις: CEJA (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών), ELO (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Γαιοκτημόνων), FACE (Ομοσπονδία Ενώσεων Κυνηγών), UECBV (Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπόρων Ζώντων Ζώων και Κρέατος) και την CEPF (Συνομοσπονδία Ευρωπαίων Ιδιοκτητών Δασών), που εκπροσωπούν αγρότες, διαχειριστές γης, ιδιοκτήτες δασών, κυνηγούς και άλλους αγροτικούς φορείς, οι οποίοι ενώθηκαν για να προωθήσουν και να υπερασπιστούν τη σημασία των αγροτικών περιοχών της ΕΕ, καθώς και να υπερασπιστούν τα συμφέροντα και τα μέσα βιοπορισμού εκείνων που ζουν και εργάζονται σε αυτές.
ΠΗΓΗ:ΠΑΣΕΓΕΣ