Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Νέα επιστροφή επιδοτήσεων 132 εκ € ζητά η ΕΕ

Νέα επιστροφή επιδοτήσεων 132 εκ € ζητά η ΕΕ


To Eυρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε, την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου, την προσφυγή της Ελλάδας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία είχε ζητηθεί η ακύρωση προηγούμενης απόφασής της, της 11ης Μαρτίου του 2010, σχετικά με την εξαίρεση από τη χρηματοδότηση της Ε.Ε .ορισμένων δαπανών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

Σε ότι αφορά το ιστορικό της υπόθεσης, προέκυψε ότι, μετά από ελέγχους στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστωσαν διάφορες ελλείψεις, ιδίως ως προς τους επιτόπιους ελέγχους και ως προς τη συμφωνία προς το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχειρίσεως και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) στον τομέα του βαμβακιού, της αγροτικής ανάπτυξης και της βοήθειας στους απόρους.
Επομένως, η Επιτροπή απέκλεισε από την κοινοτική χρηματοδότηση, όσον αφορά την Ελληνική Δημοκρατία, συνολικό ποσό 132.422.793,63 ευρώ.
Η απόφαση προβλέπει τις ακόλουθες διορθώσεις:
· στον τομέα του βαμβακιού, στο πλαίσιο των οικονομικών ετών από το 2004 έως το 2006, επιβλήθηκε διόρθωση συνολικού ύψους 105 453 170,44 ευρώ, λόγω ελλείψεων του συστήματος ελέγχου, του ελέγχου των εκτάσεων και των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και λόγω της υπερβάσεως των ποσοτήτων που επέτρεπε η σχετική ρύθμιση,
· στον τομέα της αγροτικής αναπτύξεως, στο πλαίσιο των οικονομικών ετών 2005 και 2006, επιβλήθηκε διόρθωση συνολικού ποσού 18 523 716 ευρώ για τις δαπάνες που είχαν δηλωθεί για μέτρα αγροτικής αναπτύξεως σχετικά με τις επιφάνειες (μειονεκτικές ζώνες, γεωργοπεριβάλλον και αναδάσωση γεωργικής γης), λόγω συνεχιζόμενων ελλείψεων του ΟΣΔΕ, ελλείψεων στις εκθέσεις ελέγχου και καθυστερήσεων στη διενέργεια επιτοπίων ελέγχων,
· στον τομέα της βοήθειας στους απόρους, στο πλαίσιο των οικονομικών ετών 2005 έως 2007, επιβλήθηκε μια διόρθωση συνολικού ποσού 8 330 648,04 ευρώ, λόγω εκπρόθεσμης αποσύρσεως αποθεμάτων παρεμβάσεως και καθυστερημένης διανομής τροφίμων.
Στην προσφυγή της, η Ελλάδα ζήτησε την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.
Ωστόσο, στην εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν στήριξε τα επιχειρήματά της με στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός αξιόπιστου και λειτουργικού συστήματος ελέγχου και, κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε πλάνη, απορρίπτοντας ένα μέρος των δαπανών λόγω των διαπιστωθεισών ελλείψεων του συστήματος ελέγχου.
Διάφοροι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής αποκάλυψαν σοβαρές και συνεχείς αδυναμίες στη λειτουργία του ΟΣΔΕ στην Ελλάδα οι οποίες είχαν αντίκτυπο στις δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με τα ανά περιοχή μέτρα, καθώς οι πληρωμές για τα εν λόγω στηριζόμενα στην έκταση μέτρα πραγματοποιούνταν βάσει των ελέγχων.
Η Επιτροπή συνήγαγε ότι η αναγνώριση των αγροτεμαχίων στο πλαίσιο των αιτήσεων ενισχύσεως ήταν ανεπαρκής, καθόσον δεν ήταν ακριβής και ατομική και βασίμως απέρριψε τις σχετικές δαπάνες ως μη επιλέξιμες, διότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν απέδειξε την ύπαρξη αξιόπιστου και λειτουργικού συστήματος ελέγχων.
Όσον αφορά στον τομέα της βοήθειας στους απόρους: Η περίοδος εκτελέσεως του ετήσιου σχεδίου παροχής τροφίμων από αποθέματα παρεμβάσεως στους απόρους της Κοινότητας αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Η  διανομή στις φιλανθρωπικές οργανώσεις μπορεί να πραγματοποιείται έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους εκτελέσεως του σχεδίου. Το ΓΔΕΕ υπενθυμίζει ότι η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών είναι απολύτως αναγκαία για την ορθή διαχείριση των αποθεμάτων παρεμβάσεως και για τη διανομή τροφίμων στους απόρους. Αν οι αποθηκευμένες ποσότητες δεν αφαιρούνται εμπροθέσμως, οι σχετικές δαπάνες πρέπει να βαρύνουν το εμπλεκόμενο κράτος μέλος. Οι ελληνικές αρχές έθεσαν σε εφαρμογή το σχετικό ετήσιο σχέδιο διανομής το 2005, παρατείνοντας τις πράξεις αφαιρέσεως από τα αποθέματα 16 630 τόνων ρυζιού παραδιδόμενου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2006 και δηλώνοντας τις σχετικές δαπάνες στο ΕΓΤΠΕ το 2006. Στο μεταξύ, οι ελληνικές αρχές συνέχισαν να εισπράττουν επιστροφές των εξόδων αποθηκεύσεως για το ρύζι μέχρι την τελική αφαίρεσή του τον Μάρτιο 2006. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, αγνόησαν το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο.
Για τους λόγους αυτούς, το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) απέρριψε την προσφυγή της Ελλάδας.
Όπως σημειώνεται, κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.
Για περισσότερες πληροφορίες, το κείμενο της απόφασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.


Πηγή: farmer-future.blogspot.gr

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ :e-geoponoi.gr