Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Σχέδιο διαχείρισης αλιείας γαύρου και σαρδέλας με γρι γρι


Σχέδιο διαχείρισης αλιείας γαύρου και σαρδέλας με γρι γρι

Σχέδιο διαχείρισης αλιείας γαύρου και σαρδέλας με γρι γρι

Σε υιοθέτηση σχεδίου διαχείρισης αλιείας μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) που διενεργείται με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι, σε εφαρμογή του σχετικού κοινοτικού κανονισμού, προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Αναλυτικότερα, με την με αριθμό 9131.4/2/2012 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1519/Β/4 – 5 – 2012, θεσπίζονται τα εξής:

1. Τίθεται σε ισχύ «Σχέδιο Διαχείρισηςγια την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) που διενεργείται με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι» σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα.

Η διενέργεια αλιείας από το σύνολο των επαγγελματικών σκαφών ελληνικής σημαίας που φέρουν στην επαγγελματική άδεια αλιείας το εργαλείο γρι γρι, επιτρέπεται σε βάθος εκτός των 300 μέτρων από την ακτή ή εκτός αποστάσεως από την ακτή μέχρι της ισοβαθούς των 50 μέτρων, στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή, και με τοποθέτηση του αλιευτικού εργαλείου γρι γρι σε βάθος όχι μικρότερο από το 70% του συνολικού κατακόρυφου ύψους τους, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια .

Το Σχέδιο Διαχείρισης του συνημμένου Παραρτήματος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

2. Η αλιεία μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι διενεργείται από αλιευτικά σκάφη τα οποία πέραν της επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους διαθέτουν και «Ειδική άδεια αλιείας μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus» σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Ι, η οποία εφεξής καλείται «ειδική άδεια μικρών πελαγικών».

3. Η «ειδική άδεια μικρών πελαγικών» χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μετά από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου πλοιοκτήτη (ιδιοκτήτη ή/και ασκούντα την εκμετάλλευση) του αλιευτικού επαγγελματικού σκάφους. Χορηγείται μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ισχύει για ένα έτος, από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους της έκδοσής της. Τα αιτήματα χορήγησης των «ειδικών αδειών μικρών πελαγικών» υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας από 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους και διαβιβάζονται μέχρι 15 Νοεμβρίου στην Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας η οποία θα εκδίδει σύμφωνη γνώμη μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Ειδικά για το έτος 2012, πρώτο έτος εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης για την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι» οι ειδικές άδειες αλιείας εκδίδονται μέχρι τέλος Ιουνίου 2012, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2013 κατάλογος με τα αλιευτικά σκάφη στα οποία θα χορηγηθεί σχετική άδεια παρατίθεται στο ασφαλές τμήμα του επίσημου ιστοτόπουπριν αυτές αρχίσουν να ισχύουν. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται κάθε χρόνο πριν την έναρξη ισχύος των αδειών.

4. Τα αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη στα οποία χορηγείται η «Ειδική άδεια αλιείας» πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να διαθέτουν επαγγελματική άδεια αλιείας σε ισχύ με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι (PS), που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (β.δ 666/1966) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ.404/2011 της Επιτροπής,
β. Οι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν στην διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες ζώνες, που θα επιτρέψει την αντίστοιχη επιστημονική αξιολόγηση της διενεργούμενης αλιείας.

5 Η «ειδική άδεια μικρών πελαγικών» μπορεί να ανακαλείται μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όταν η παρακολούθηση των αποθεμάτων καταδεικνύει ότι η κατάστασή τους είναι δυσμενέστερη των επιπέδων των σημείων αναφοράς που έχουν καθορισθεί.

6. Με την παρούσα απόφαση υιοθετείται σχέδιο επιστημονικής παρακολούθησης των αποθεμάτων των μικρών πελαγικών ειδών γαύρου (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλας (Sardina pilchardus) στο Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος, για να διαπιστώνεται η κατάσταση των αποθεμάτων με βάση καθορισμένα σημεία αναφοράς για κάθε είδος. Το σχέδιο παρακολούθησης αφορά την ετήσια εκτίμηση των αναγκαίων παραμέτρων με ακουστική δειγματοληψία και μηνιαία παρακολούθηση των εκφορτώσεων και των βιολογικών χαρακτηριστικών των εκφορτωνόμενων ειδών.

Η μεθοδολογία της παρακολούθησης της κατάστασης των αποθεμάτων περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα παρακολούθησης του Σχεδίου Διαχείρισης. Τα δεδομένα των εκφορτώσεων και η βιολογική πληροφορία των εκφορτώσεων (κατά μήκος σύνθεση, ηλικιακή δομή) θα συλλέγονται κυρίως στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. Επιπλέον, μια ακουστική έρευνα που στοχεύει στα μικρά πελαγικά του Αιγαίου πελάγους περιλαμβάνεται στη δράση MEDIAS του Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, και επιπροσθέτως, μία ακουστική έρευνα θα στοχεύει στην εκτίμηση του αποθέματος γαύρου και σαρδέλας στο Ιόνιο πέλαγος, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων.

Επιπλέον, ορίζεται ετήσια αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης, και η πρόβλεψη να εκπονηθούν μελέτες για την επεξεργασία περαιτέρω διαχειριστικών μέτρων κλιμακούμενης εφαρμογής, με χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας τα δυο (2) έτη από την έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης.

Η υπέρβαση των καθορισμένων σημείων αναφοράς για κάθε είδος οδηγεί στην μη έκδοση ή την ανάκληση των ειδικών αδειών μικρών πελαγικών που έχουν εκδοθεί. Τα σημεία αναφοράς για κάθε είδος και οι στόχοι του διαχειριστικού σχεδίου εκφράζονται με όρους επιπέδου εκμεταλλεύσεως, όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΚ) 2371/2002 άρθρο 5.2. σύμφωνα με τα παρακάτω:


Γαύρος Αιγαίου Πελάγους
Μέγιστος λόγος εκμετάλλευσης: 0.4

Σαρδέλα Αιγαίου Πελάγους
Μέγιστος λόγος εκμετάλλευσης: 0.4

Γαύρος Ιονίου Πελάγους
Μέγιστος λόγος εκμετάλλευσης: 0.4

Σαρδέλα Ιονίου Πελάγους
Μέγιστος λόγος εκμετάλλευσης: 0.4

Η φυσική θνησιμότητα θα υπολογιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην έκθεση SG−ECA/RST/MED 09−01 της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (STEFC) για τα μικρά πελαγικά είδη της Μεσογείου: χωριστά για κάθε ηλικιακή ομάδα του στοχευόμενου είδους βάσει παραμέτρων αύξησης που εφαρμόζουν τους προτεινόμενους από την ειδική έκθεση αλγορίθμους, αλλά σταθερές για όλα τα έτη. Για τον υπολογισμό του λόγου εκμετάλλευσης θα χρησιμοποιηθεί η μέση φυσική θνησιμότητα των ηλικιακών ομάδων που στοχεύει η αλιεία. Θα ληφθούν υπόψη οι τιμές της φυσικής θνησιμότητας που χρησιμοποιούνται από την πρόσφατη Ομάδα Εργασίας για την Εκτίμηση των Αποθεμάτων στη Μεσόγειο της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (STEFC).

7. Ρυθμιστικά μέτρα αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι που έχουν ληφθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του ν.δ.420/70 «Αλιευτικός Κώδιξ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν.1740/87, εξακολουθούν και ισχύουν.

8. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στον Καν (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου σε συνδυασμό με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία..

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου