Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Υπουργοί Γεωργίας: Η γραφειοκρατία «φρενάρει» τις ομάδες παραγωγών


Η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των οι κανόνων και των διαδικασιών που διέπουν την σύσταση και λειτουργία των ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών είναι από τα βασικά σημεία που περιλαμβάνονται σε κείμενο συμπερασμάτων που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε κατά την διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, της Δευτέρας 15 Ιουνίου, στο Λουξεμβούργου.
Το εν λόγω κείμενο συμπερασμάτων ετοιμάστηκε από την Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. και αφορά έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία επιδιώκεται η βελτίωση των διατάξεων σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007, προκειμένου να αποδοθεί στους παραγωγούς ένα σαφές, προβλέψιμο και διαφανές πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούν να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στην αγορά.

Ζητούμενο επίσης είναι η βελτίωση του σχετικού νομικού καθεστώτος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η χαμηλή συσπείρωση των παραγωγών οπωροκηπευτικών, ιδιαίτερα στις χώρες του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία και η ελκυστικότητα των οργανώσεων παραγωγών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Το κείμενο των συμπερασμάτων

Αναλυτικά, το Συμβούλιο, σχετικά με την "Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων για τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007", ενέκρινε τα ακόλουθα συμπεράσματα:

«1. Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του 2007 στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Το Συμβούλιο συμμερίζεται την αξιολόγηση της Επιτροπής ότι η μεταρρύθμιση προκάλεσε αύξηση του μεριδίου επί της συνολικής αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών της ΕΕ που διατίθεται στην αγορά από τις οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ) και τις ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών (ΕΟΠ). Το Συμβούλιο εκτιμά συνεπώς ότι οι οργανώσεις παραγωγών που λειτουργούν στο πλαίσιο βιώσιμων λειτουργικών προγραμμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Το Συμβούλιο συμμερίζεται επίσης την αξιολόγηση της Επιτροπής ότι η μεταρρύθμιση δεν έχει ακόμη αποφέρει τα πλήρη αποτελέσματά της. Ειδικότερα, το Συμβούλιο σημειώνει ότι ο βαθμός οργάνωσης μεταξύ των παραγωγών παραμένει χαμηλός ή ανύπαρκτος σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι παρατηρούνται διαφορές στο βαθμό οργάνωσης μεταξύ παραγωγών σε διαφορετικά κράτη μέλη και διάφορες περιοχές. Το Συμβούλιο εκτιμά συνεπώς ότι, παρότι αναγνωρίζει τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη, μπορούν να γίνουν περισσότερα προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία και η ελκυστικότητα των οργανώσεων παραγωγών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

2. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο εκτιμά ότι η διαδικασία σύστασης και λειτουργίας αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών με πρόσβαση σε ενωσιακά κεφάλαια για το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα είναι περίπλοκη και διαπνέεται από νομική ασάφεια. Επιπλέον, το Συμβούλιο εκτιμά ότι ο διοικητικός φόρτος είναι υπερβολικά υψηλός και ικανός να εμποδίζει τους παραγωγούς να επωφελούνται πλήρως από τη μεταρρύθμιση.

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο εκτιμά ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να απλοποιηθούν οι κανόνες και διαδικασίες, παρέχοντας στους παραγωγούς ένα σαφές, προβλέψιμο και διαφανές πλαίσιο εντός του οποίου να μπορούν να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στην αγορά. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις σχετικές εισηγήσεις της προς τα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο τονίζει εξάλλου τα οφέλη από τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και της εμπειρίας. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει σχετικά τη συνεχή συμβολή των υφιστάμενων οργανώσεων παραγωγών με υψηλές επιδόσεις, καθώς και των διεθνικών οργανώσεων παραγωγών. Οι όροι που ισχύουν για αυτές τις οργανώσεις παραγωγών, συμπεριλαμβανομένου του καταμερισμού του φόρτου μεταξύ των κρατών μελών, χρειάζονται περαιτέρω αναθεώρηση υπό το φως των εισηγήσεων των κρατών μελών.

3. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η παραγωγή οπωροκηπευτικών είναι απρόβλεπτη, ότι τα προϊόντα είναι ευπαθή και ότι ακόμη και περιορισμένα πλεονάσματα μπορούν να διαταράξουν σημαντικά την αγορά. Το Συμβούλιο εκτιμά ότι τα ενισχυμένα μέσα που διαθέτει η Επιτροπή σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013 σχετικά με την πρόληψη των κρίσεων και τη διαχείριση παρέχουν σταθερή βάση για αποτελεσματική και αποδοτική δράση σε ενωσιακό επίπεδο. Θα πρέπει να επιδιωχθεί η αύξηση της επίγνωσης των παραγωγών σχετικά με τα μέτρα αυτά, η αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και η διασφάλιση της σαφήνειας και της απλοποιημένης εφαρμογής τους, ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να επωφεληθούν πλήρως από αυτά.

4. Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις απόψεις όλων των κρατών μελών όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο για τον τομέα, με σκοπό την αναγγελία, πριν από το τέλος του τρέχοντος οικονομικού περιόδου, τις μελλοντικές προθέσεις της για την ΚΓΠ μετά το 2020, μεταξύ άλλων και για τα φρούτα και στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Το Συμβούλιο καλεί εξάλλου την Επιτροπή να λάβει υπό σημείωση τις απόψεις του συνόλου των κρατών μελών σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο του τομέα προκειμένου να ανακοινώσει, πριν από το πέρας της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου, τις μελλοντικές της προθέσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ πέραν του 2020, και για τον τομέα των οπωροκηπευτικών».

Η ελληνική προεδρία

Με σχετική ανακοίνωση ο έλληνας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιος Καρασμάνης, χαρακτηρίζει επιτυχή την πρώτη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας της ΕΕ., σημειώνοντας πως προεδρεύοντας στην χθεσινή Σύνοδο, πέτυχε να υιοθετηθούν συμπεράσματα για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, βάσει των οποίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να μελετήσει και να προτείνει μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών και την αύξηση του βαθμού οργάνωσής τους με στόχο τη βελτίωση της θέσης τους στην εμπορική αλυσίδα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Επίσης, επισημαίνεται πως η Προεδρία κατάφερε στη Σύνοδο αυτή να κάμψει τις αντιδράσεις δέκα κρατών μελών, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση της Επιτροπής για την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων προς την κατεύθυνση αυτή, πριν το τέλος του 2018.

Οι αγροτικές οργανώσεις

Από την πλευρά τους, οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca,  οι οποίες παρακολουθούν το θέμα εκ του σύνεγγυς, χαιρέτησαν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το καθεστώς οπωροκηπευτικών, η οποία δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί καλά και ότι οι οργανώσεις παραγωγών, όπως οι συνεταιρισμοί, πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε οι αγρότες να καταφέρουν να απολαμβάνουν καλύτερων αποδόσεων για τα προϊόντα τους μέσω προστιθέμενης αξίας.

Επίσης, τόνισαν πως η έκθεση δείχνει ότι το μερίδιο της συνολικής αξίας του εμπορίου οπωροκηπευτικών της ΕΕ από οργανώσεις παραγωγών, όπως οι συνεταιρισμοί, αυξήθηκε κατακόρυφα κατά την περίοδο 2008-2010, μετά τη μεταρρύθμιση του 2007, για να φτάσει στο 43,9. Επισημαίνοντας πως είναι η απόδειξη ότι το σύστημα λειτουργεί καλά και θα πρέπει να διατηρηθεί και να βελτιωθεί.

Καταλήγοντας αναφέρουν πως πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί το νομικό καθεστώς που διέπει τους κανόνες, διότι οι Ομάδες Παραγωγών χρειάζονται ένα αξιόπιστο και σταθερό πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: Την έκθεση της Ευρ. Επιτροπής σχετικά με το καθεστώς των οπωροκηπευτικών πιέζοντας εδώ:  

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ