Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Στα χαμηλά η εκπαίδευση των νέων γεωργώνΑνησυχητικά τα συμπεράσματα για την εκπαίδευση των νέων γεωργών, όπως αυτά καταγράφονται στα κείμενο της συμφωνίας για το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Συγκεκριμένα, όσον αναφορά στην κατάρτιση στον πρωτογενή τομέα, με βάση το Farm Structure Survey του 2010, από τους 50.130 γεωργούς κάτω των 35 ετών που διαθέτει η Ελλάδα, μόλις οι 530 έχουν πλήρη αγροτική εκπαίδευση και οι 8.000 αγρότες διαθέτουν βασική γεωργική κατάρτιση.

Έτσι, το ποσοστό των καταρτισμένων νέων γεωργών ανέρχεται σε 17% και είναι ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ-27.

Για το λόγο αυτό, διαπιστώνεται η ανάγκη προσέγγισης του ευρωπαϊκού μέσου όρου των 31,5% των καταρτισμένων αγροτών καθώς υπάρχουν εμφανή ελλείμματα στην εκπαίδευση του πληθυσμού, που ασχολείται με τον αγροτικό τομέα, με έμφαση στους νέους, λαμβάνοντας υπόψιν ότι αυτοί είναι πιο ευέλικτοι και δεκτικοί στη χρήση νέων τεχνολογιών, στην εισαγωγή καινοτομίας και στη ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου.

Προβλήματα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Προβλήματα διαπιστώνονται και στους δείκτες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σύνολο του πληθυσμού καθώς, σύμφωνα με δείκτες του 2012 για τη συμμετοχή, ολοκλήρωση και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 25% της ηλικιακής κατηγορίας 25-64 στην Ελλάδα κατέχει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,(μ.ο. χώρες ΟΟΣΑ 31%, 25η θέση ανάμεσα σε 41 χώρες).

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί στο τέλος του 2011 στο 28,9% (16% χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ27). Ο στόχος του ΕΠΜ ορίστηκε στο 32% για το 2020. Όσον αφορά στο λόγο διδακτορικών διατριβών ανά 1000 κατοίκους η Ελλάδα εμφανίζει επίδοση 1,2 έναντι 1,5 του μέσου όρου της ΕΕ27.

Ως αδύναμα σημεία του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναδεικνύονται ακόμα, η δομή και λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η αδυναμία σύνδεσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις απαιτήσεις των θέσεων, η απουσία συνεργασιών των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις και τους φορείς αξιοποίησης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των ερευνητικών υπηρεσιών και η έλλειψη υποστήριξης της έρευνας.

Η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ