Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Δημοσιεύθηκε η αναστολή δόσεων δανείων σε αγροτοκτηνοτροφικές και άλλες επιχειρήσεις


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με αριθμό 2/38310/0025 του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, με την οποία δίνεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα σε 4.850 επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή να ενταχθούν στην αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Εξ αυτών οι 4.700 είναι πτηνοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις που οι οφειλές τους φθάνουν τα 184.779.382 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες 150 είναι οινοποιητικές με ύψος οφειλών 29.449.151 ευρώ.

Συνολικά ο αριθμός των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που μπορούν να μπουν στην νέα ρύθμιση είναι 17.800 και εκτός των προαναφερθεισών περιλαμβάνονται 8.900 πυρόπληκτες επιχειρήσεις, 1.225 επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδας, 375 ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενισχύονται από το πλαίσιο στήριξης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα, το σύνολο των δανείων των επιχειρήσεων που δύνανται να ρυθμιστούν με την απόφαση αναστολής δόσεων ανέρχεται σε 2,4 δις ευρώ περίπου. Εξ’ αυτών το εγγυημένο από το Ελληνικό Δημόσιο (κατά μέσο όρο ποσοστό 80%), με στοιχεία 31-12-2012, είναι 1,9 δις ευρώ.

Οι βασικές κατηγορίες ρυθμίσεων οφειλών έχουν ως εξής:

ΘΡΑΚΗΣ - ΞΑΝΘΗΣ - ΡΟΔΟΠΗΣ – ΕΒΡΟΥ: 246.217.630
ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΚΙΛΚΙΣ: 30.417.608
ΚΙΛΚΙΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ: 40.341.702
ΚΑΒΑΛΑΣ: 97.465.148
ΗΜΑΘΙΑΣ: 195.661.755
ΔΡΑΜΑΣ: 88.104.351
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 11.061.017
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 100.387.793
ΠΕΛΛΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ: 67.447.456
ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 31.613.113
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  29.449.151
ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ: 184.779.382
ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ: 443.764.598
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 312.018.658

Η απόφαση

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση, η αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, υπεγράφη κατόπιν θετικής εισήγησης της Υποεπιτροπής του Άρθρου 6 του Ν. 2322/1995 και ομόφωνης απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής του Άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, αλλά και κατόπιν διαβούλευσης με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψιν οι διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, απώτερος στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας, από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου, είναι να δοθεί μια προσωρινή οικονομική ελάφρυνση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύησή του, για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, έτσι ώστε, όντας απαλλαγμένοι από την υποχρέωση καταβολής του χρεολυσίου των προαναφερόμενων δόσεων και εκμεταλλευόμενοι το γενικότερο πλαίσιο σταθεροποίησης και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, να μπορέσουν, σε βάθος χρόνου, να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Η εν λόγω υπουργική απόφαση καλύπτει την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα και στους δανειολήπτες εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων να αιτηθούν την αναστολή καταβολής δόσεων, επί ίσοις όροις και κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα στα μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη, χωρίς να επέρχεται αύξηση της ήδη ανειλημμένης εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου και επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, δεδομένου ότι, στην παρούσα φάση και για τα προσεχή έτη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων δανείων, είναι μηδενικό.

Ειδικότερα και κωδικοποιημένα, σύμφωνα με την απόφαση:
-Παρέχεται η ευχέρεια σε όσες επιχειρήσεις και όσους επαγγελματίες το επιθυμούν να τύχουν αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως 31.12.2014, με μόνη υποχρέωση από μέρους τους την καταβολή του συνόλου των τόκων που θα προκύψουν για το χρονικό διάστημα της αναστολής.
-Τα χρεολύσια των δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου.
-Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν, λόγω της ως άνω αναστολής, βαρύνουν εξολοκλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.07.2014.

Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 30.11.2014.

Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις διατάξεις της παρούσας είναι:
1. να έχουν, προηγουμένως, εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, πριν την έναρξη της περιόδου αναστολής, καθώς και την τυχόν οφειλόμενη προμήθεια ασφαλείας,
2. να βρίσκονται σε λειτουργία (προσκόμιση του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 και της τελευταίας υποβληθείσας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε1 για όσους δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε3),
3. να μην έχουν υπαχθεί, αλλά ούτε και να έχουν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει (προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από το οικείο Πρωτοδικείο) και
4. η αναστολή να οδηγεί σε αύξηση της καθαρής παρούσας αξίας του δανείου (με την έννοια ότι η καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά την αναστολή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών σε περίπτωση εκκαθάρισης).ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ