Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Έρχονται αναδρομικές πληρωμές για πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

Έρχονται αναδρομικές πληρωμές για πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών


Εγκρίθηκε, για το 2014, η καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του προγράμματος «Πρώτη Δάσωση γεωργικών γαιών» από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ με την δημοσίευσή της σε ΦΕΚ της 21ης Μαΐου.
Η παρεχόμενη έγκριση αφορά τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, για το εν λόγω μέτρο, την περίοδο προγραμματισμού 2000−2006, στα πλαίσια του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ).

Η καταβολή των κατά τα ανωτέρω ανειλημμένων υποχρεώσεων του προγράμματος «πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» περιλαμβάνει την κάλυψη εξόδων πρώτης εγκατάστασης, συντήρησης και εισοδηματικής απώλειας για τους δικαιούχους για τους οποίους εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες εγκριτικές αποφάσεις ένταξης μέχρι την ημερομηνία 31−12−2006.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ενταχθέντες στο μέτρο της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών στα πλαίσια των κανονισμών 797/1985, 1609/1989, 2080/1992 και 1257/1999, στους οποίους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους παραπάνω κανονισμούς ενισχύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες εφαρμοστικές αποφάσεις, εφόσον διατηρούν τις δασικές επενδύσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο και τις υποχρεώσεις κάθε κανονισμού.

Η δημόσια δαπάνη για το έτος 2014 ανέρχεται στο ύψος των 7.500.000 € και αφορά στην κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους και περιλαμβάνουν την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στα πλαίσια του μέτρου της πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών.

Στις ανωτέρω δαπάνες συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστά κοινοτικής συμμετοχής όπως ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ