Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Καταγραφή υφισταμένων σημείων υδροληψίας


Με την ΚΥΑ οικ.145026/2014 συστήθηκε στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) για τη συνολική εγγραφή των σημείων υδροληψίας και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας.
Οι ιδιοκτήτες και χρήστες σημείων υδροληψίας, (πχ πηγαδιών και γεωτρήσεων) ενεργών και μη, τα οποία είτε
α) αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν από την 20/12/2005, ανεξαρτήτως αν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι,
β) δεν έχουν λάβει ποτέ σχετική άδεια
υποχρεούνται, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου, για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ. μέχρι τις 15 Μαΐου 2014
Την αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. ακολουθεί υποχρεωτικά αίτηση του ενδιαφερόμενου για την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας χρήσης νερού  με τελική ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου 2014.
Σε περίπτωση μη καταγραφής του σημείου υδροληψίας, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το μέγεθος της απολήψιμης ποσότητας ύδατος.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ