Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Ιδιαίτερο βάρος την αγροτική ανάπτυξη δίνει το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020Με κοινοτικό προϋπολογισμό 4,2 δις ευρώ και κονδύλια δημοσίων δαπανών περίπου 5,2 δις € προικοδοτείται το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας από το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 – 2020.
Όπως σημειώνεται, στο σχετικό εταιρικό σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα κονδύλια αυτά το 1,2 δις. (ΔΔ περίπου 1,5 δις €) θα δοθεί μέσω ΠΕΠ.

Από τα κονδύλια αυτά προγραμματίζεται να ενισχυθούν:
- Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
- στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα,
- στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων
- στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
- διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,
- υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

Επίσης, με την εκκρεμότητα της οριστικοποίησης των πόρων, προγραμματίζεται να διατεθούν από το πρόγραμμα αλιείας και θάλασσας 250 εκ. € (με δημόσιες δαπάνες 333 εκ. €) για;
- επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση),
- ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία
- προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας
- βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκη, τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ έχουν ως εξής: Κοινοτική Συνδρομή ΕΣΠΑ: 19,7 δις. (Δημόσια Δαπάνη 24,6 δις) ευρώ με δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δις. με την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης το 2016.

Σε αυτά προστίθενται
- οι πόροι του CEF (Συνδέοντας την Ευρώπη) περίπου 580 εκ. € (ΔΔ 682 εκ. €) πόροι από Ταμείο Συνοχής που διαχειρίζονται κεντρικά από ΕΕ αλλά αποκλειστικά για έργα που θα προτείνει η χώρα
- οι πόροι για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (231,7 εκ. €) (ΔΔ 289,6 εκ. €)
- οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους απόρους (FEAD) που διαχειρίζεται η χώρα περίπου 281 εκ. € (351 εκ. €)

Το συνολικό ποσό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται περίπου στα 20,8 δις € και η εκτιμώμενη συνολική δημόσια δαπάνη περίπου στα 26 δις €.

Κύριες προτεραιότητες χρηματοδότησης

Στα πλαίσια των προτεραιοτήτων του νέου ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Όπως αναφέρεται στο σύμφωνο, ο αγροδιατροφικός τομέας (γεωργία – αλιεία- τρόφιμα) συμβάλλει στην επίτευξη αυτής της προτεραιότητας μέσω της αύξησης της εγχώριας παραγωγής σε ποιοτικά και ανταγωνιστικά αγρο-διατροφικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, της δημιουργίας θετικού εμπορικού ισοζυγίου, κυρίως μέσω αύξησης των εξαγωγών καθώς και τη δημιουργία διατροφικής επάρκειας και ασφάλειας προάγοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές και παράκτιες αλιευτικές περιοχές.

Με δεδομένη την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων προάγεται η βιωσιμότητα ή/και η ανάπτυξη των ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής περιφέρειας.

Οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο θα έχουν ιδιαίτερη στόχευση στο συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε Περιφέρειας το οποίο συνάγεται ως αποτέλεσμα των μελετών RIS3.

Η στήριξη του αγροδιατροφικού συστήματος θα ενισχυθεί περαιτέρω με τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην πρόσβασή τους σε κεφάλαια, συμβουλές και στην στοχευμένη κατάρτιση των απασχολούμενων σε αυτόν και στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Κοινή Αλιευτική πολιτική.

Στην προτεραιότητα αυτή συμβάλλει η υιοθέτηση της Στρατηγικής της Γαλάζιας Ανάπτυξης με σημείο τομής την αλιεία –υδατοκαλλιέργεια, που αποτελεί συνιστώσα του αγροδιατροφικού τομέα και τον τουρισμό.

Για περισσότερα:

- Δείτε το κείμενο της Εταιρικής Σχέσης
- Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, εδώ.
- Δείτε την παρουσίαση του εγκεκριμένου νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, εδώ.
- Δείτε το χρηματοδοτικό πίνακα για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, εδώ


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ