Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Μονάδες παραγωγής τσικουδιάς σε αναπτυξιακά προγράμματα


Μονάδες παραγωγής τσικουδιάς σε αναπτυξιακά προγράμματαΣτην πρόταση του Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, για ένταξη των μονάδων παραγωγής τσικουδιάς στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τον θεματικό και γαστρονομικό τουρισμό» απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο οποίος επισημαίνει ότι «έμφαση θα δοθεί στην ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας- παράδοσης και των τοπικών προϊόντων υπό το πρίσμα της «έξυπνης εξειδίκευσης», της «τοπικής» καινοτομίας, της δικτύωσης, του βιωματικού τουρισμού, καθώς και της οργάνωσης αλυσίδων τροφίμων».
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στην Βουλή σε απάντηση παρέμβασης του Λευτέρη Αυγενάκη «μέσω των δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει επιδοτηθεί μεγάλος αριθμός μεταποιητικών μονάδων. Ειδικότερα, για την Περιφέρεια της Κρήτης, είναι σημαντικός αριθμός μονάδων παραγωγής τσικουδιάς οι οποίες εντάχθηκαν σε συγχρηματοδοτούμενα μέτρα του ΠΑΑ με σκοπό την ίδρυση ή την επέκταση και εκσυγχρονισμό τους. Συμπληρωματικά των δράσεων αυτών λειτούργησαν και οι δράσεις διατοπικών ή διακρατικών συνεργασιών και οι δράσεις δικτύωσης με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και την ενίσχυση και ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων».
«Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, είναι στις προθέσεις του Υπ. Α.Α.Τ. να ενισχυθούν, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οι μεταποιητικές μονάδες. Παράλληλα, μέσω των δράσεων του CLLD/ LEADER θα δοθεί η δυνατότητα για πολυταμειακή προσέγγιση και από άλλα Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία εκτός ΕΓΤΑΑ (συμμετοχή τεσσάρων (4) Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ), με στόχο να υπάρξει συμπληρωματικότητα, συνέργια και συνδυασμός των πόρων με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, ειδικά για τις αγροτικές περιοχές ή γειτνιάζουσες περιοχές. Ταυτόχρονα, θα διατηρηθούν τα βασικά σημεία της προσσέγγισης LEADER, δηλαδή πολυτομεακή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη σε υποπεριφερειακό επίπεδο βάσει τοπικών στρατηγικών που εκπονούνται (από πάνω προς κάτω) από Ομάδες Τοπικής Δράσης, με έμφαση στην καινοτομία και την συνεργασία» υπογραμμίζει ο Υπουργός κ. Τσαυτάρης, ενώ τονίζει ότι, «η πολυταμειακή και πολυτομεακή προσέγγιση του CLLD/ LEADER θα συμβάλει τόσο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (11 Θεματικοί στόχοι), όσο και σε επιμέρους προτεραιότητες του κάθε ταμείου (π.χ. ΕΡΤΑΑ/6Β Περιοχή εστίασης: Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές ΕΤΠΑ/9Β Επενδυτική προτεραιότητα: Στήριξη για φυσική και οικονομική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών και αγροτικών κοινοτήτων).»
Συνοψίζοντας, έμφαση θα δοθεί στην ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας- παράδοσης και των τοπικών προϊόντων υπό το πρίσμα της «έξυπνης εξειδίκευσης», της «τοπικής» καινοτομίας, της δικτύωσης, του βιωματικού τουρισμού, καθώς και της οργάνωσης αλυσίδων τροφίμων.
Τέλος, στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνεται ότι «ο νέος κανονισμός, δίνει πλέον τη δυνατότητα ενίσχυσης μεταποιητικών μονάδων, οι οποίες μεταποιούν γεωργικά προϊόντα σε μη γεωργικά προϊόντα. Συνεπώς οι μεταποιητικές μονάδες τσικουδιάς είναι επιλέξιμες Προγραμματικής Περίοδο και για δράσεις αντίστοιχες του Μ. 123 Α «Αύξηση αξίας γεωργικών προϊόντων». Κατά την διαμόρφωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 θα ληφθούν υπόψη και θα εξεταστούν όλες οι προτεινόμενες δράσεις οι οποίες θα περιέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπ. ΑΑΤ.»

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ