Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Ανοικτή πρόσκληση της ΠΑΣΕΓΕΣ προς τους ενεργούς Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας για την εγγραφή τους ως μέλη της

Ανοικτή πρόσκληση της ΠΑΣΕΓΕΣ προς τους ενεργούς Πρωτοβάθμιους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς της χώρας για την εγγραφή τους ως μέλη της 

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ συζητήθηκε το θέμα της διαδικασίας υποβολής αίτησης των πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν, προκειμένου να εγγραφούν ως μέλη της.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε ότι για να γίνουν μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ οι πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί πρέπει καταρχήν να ισχύσουν οι προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στον ισχύον Καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ για τα μέλη της.
 
Έπειτα από τα προηγούμενα κρίνεται αναγκαίο να ενημερωθούν οι Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της χώρας, ότι μπορούν να υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό τους ότι το υποψήφιο μέλος αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού της ΠΑΣΕΓΕΣ και τις αποφάσεις της Συνέλευσης.
 
Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από: α) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εγγραφή του Συνεταιρισμού και όπου απαιτείται από το Καταστατικό του απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, β) βεβαίωση ότι ο συνεταιρισμός είναι ενεργός δηλαδή, διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή, στελεχιακό δυναμικό και ικανοποιητικό κύκλο εργασιών, γ) κατάλογο των μελών του και δ) επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ